อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา

FirstName -LastName: Mr.Wittawas Pantumchinda

ตำแหน่ง: อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Email: wittawas@buu.ac.th

ห้องทำงาน: SD – 510

โทรศัพท์: (ภายใน)2044 ต่อ 26

สาขาที่สนใจ

 • Database Technology
 • Object-Oriented Techology
 • Web Techology

ภาระงานสอน

 • 310341 : Database Systems
 • 321522 : Project Management in Information Technology310303 : Computer in Business
 • 321543 : Database Systems and Designs
 • 321545 : Advanced Database Systems
 • 885101 : Information Technology in Daily Life
 • 310307 : Databases
 • 321493 : Selected Topics in Information Technology I

ผลงาน

 • W. Puntumchinda, P. Puntaragpong, A development of new students system, Ladkrabang Information Journal, Vol. 3 No. 3 Pp. 22 – 30, July 1998.