วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนชุดคำสั่ง (โปรแกรมเมอร์)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

การรับสมัคร

 • เปิดรับในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th

 รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา                                                 จำนวน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                                                  จำนวน 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 24 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต