วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนชุดคำสั่ง (โปรแกรมเมอร์)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

การรับสมัคร

 • เปิดรับในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th

 รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา                                                 จำนวน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                                                  จำนวน 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 24 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

 

On tuesday I went down to munich for business ... during the flight I used my speedy 40 and during my meetings the ebene NF GM... By DBF said I am crazy because I was there only one day and had two bags and clothe for a week...

,

Congrats~I saw this beauty on display today and I was This is a beautiful bag!! louis vuitton purse

,

Congrats.

,

Definitely Chanel flap. Good luck deciding! tablet pc -p100-fw.zip

,

Great choice! I love the NF. I probably use that bag more than any other in the summer. It's holds a ton and everything is easy to see in there, lol. Congratulations! louis vuitton luggage

,If your lucky you can often find pre-loved bags on eBay that are practically new. Although I am in Australia and I have checked out the website prices and I haven't really seen much difference in the price if at all? Perhaps just a US thing? lv bags,

Cindy05, Thanks! Did you manage to get yours? How did you guess it? If it does come in EVA, would be soo nice! lv bags

,

Congrats! louis vuitton outlet

,
Have you considered the Damier Graphite Canvas Neo Greenwich. It's a really cool looking bag. It can hold books etc but you can also carry gym clothes or be used as an overnight bag. It's also available in monogram canvas - Size: 46cm x 35cm x 23cm. Check it out - it's really nice and a little different!! louis vuitton purse
,
Nothing wrong to tell the SA that this is your first LV. They will be happy to help and bring out the bags you ask for. Take your time and good luck! louis vuitton bags
.