งานวิจัย

งานวิจัย
- ผลงานวิจัย

- ทุนวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ

- งานประชุมวิชาการ

- แหล่งทุนวิจัยภายนอก

- จริยธรรมการวิจัย
 
 
ห้องวิจัย
- ห้องวิจัย CGM (Computer Graphic Media)
- ห้องวิจัยลีนุกซ์ (Linux)
- ห้องวิจัย ISERL (Information System Engineering Research Laboratory)
- ห้องวิจัย KST (Knowledge and Smart Technologies)

- ห้องวิจัย MSCIM (Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Research Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการประมวลผล (Computational Innovation Laboratory)

โครงงานนิสิต

- รูปแบบการเขียนโครงงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

-
บทความทางวิชาการ และอื่นๆ

- จรรยาบรรณนักวิจัย

- การทำงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิชาการ

- การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

- การทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ