เอกสารประกอบการเรียน

บทเรียน เอกสารบรรยาย เอกสารปฏิบัติการ
1 บทที่ 1 ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการที่ 1
  คำถามท้ายบท
2 บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ปฏิบัติการที่ 2
  คำถามท้ายบท
3 บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการที่ 3
  คำถามท้ายบท
4 บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1 ปฏิบัติการที่ 4
  คำถามท้ายบท
5 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2 ปฏิบัติการที่ 5
  คำถามท้ายบท
   Lab5_2.doc
6 บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา ปฏิบัติการที่ 6
  คำถามท้ายบท
7 บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ด้านสื่อผสม ปฏิบัติการที่ 7
   Download Images
   Download Paint.net
8 บทที่ 8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการที่ 8
  คำถามท้ายบท
9 บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการที่ 9
  คำถามท้ายบท
10 บทที่ 10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการที่ 10
Download Salary.xls
Download Student.xls
11 บทที่ 11 ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม ปฏิบัติการที่ 11
  คำถามท้ายบท
12 บทที่ 12 ภัยที่มากับอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน ปฏิบัติการที่ 12
  คำถามท้ายบท
13 บทที่ 13 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการที่ 13
  คำถามท้ายบท
14 บทที่ 14 โลกแห่งจินตนาการ ปฏิบัติการที่ 14
  คำถามท้ายบท

เอกสารประกอบการบรรยายสัปดาห์เรียน เนื้อหาบรรยาย ดาวน์โหลด PowerPoint
สัปดาห์ที่ 1 ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 2 การยศาสตร์และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อื่น ๆ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 4 ซอฟต์แวร์ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1 PowerPoint
สัปดาห์ที่ 6 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2 PowerPoint
สัปดาห์ที่ 7 การประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา PowerPoint
สัปดาห์ที่ 8 การประยุกต์ใช้ด้านสื่อผสม PowerPoint
สอบกลางภาค 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 11 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต PowerPoint
สัปดาห์ที่ 12 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PowerPoint
สัปดาห์ที่ 13 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 14 ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม PowerPoint
สัปดาห์ที่ 15 ภัยที่มากับอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน PowerPoint
สัปดาห์ที่ 16 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint
สัปดาห์ที่ 17 โลกแห่งจินตนาการ PowerPoint
สอบปลายภาค 2 สัปดาห์

เอกสารประกอบปฏิบัติการ

ลำดับ แฟ้มข้อมูลตัวอย่าง
1 ข้อมูลประกอบการทำปฏิบัติการ