ประกาศข่าวการย้ายห้องเรียนคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559