รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล กลุ่ม mid80
51510010 นางกันยา บุญรักษา 101 48 *****นิสิตที่ได้คะแนนแล้วมีทศนิยมคือนิสิตที่ฝนรหัสผิด  
51510027 นายกิตติศักดิ์ รอดประเสริฐ 101 ขาดสอบ จึงหัก 5% จากคะแนนที่ได้
51510034 นางกุหลาบ รัตนาภิชาติ 101 46
51510058 นางขนิษฐา จิตต์สมุทร 101 35
51510072 นายจีรศักดิ์ พุทธนิยม 101 48
51510096 นางสาวพิมพ์ลดา รอดมี 101 23
51510102 นางณัฐนันท์ สมทอง 101 35
51510119 จ่าเอกตะวัน คำมา 101 38
51510126 นางทิพวรรณ ฝอยหิรัญ 101 30
51510133 นางธัญดา วงพิจิตร 101 33
51510140 นางณัฎฐ์จิรภัค เจริญเรืองเดช 101 27
51510157 นายธีระวุฒิ ฝ่ายสงฆ์ 101 30
51510195 นางนวรัตน์ แสงโทโพธิ์ 101 31
51510201 นางบุญตา ศรีเกษม 101 29
51510225 นางประไพ เข็มเฉลิม 101 52
51510232 นางสาวประยงค์ คงสมร 101 27
51510249 นางปรานอม วรสายัณห์ 101 46
51510256 นางสาวพยงค์ คุ้มทรัพย์ 101 34
51510263 นางพรจันทร์ ฟุ้งสวัสดิ์ 101 27
51510287 นางพรรณธิพา ปานนุ่ม 101 48
51510294 นางสาวพัชรี เขียวสอาด 101 42
51510300 นางพีรดา ทองงาม 101 56
51510317 นางพุทธชาติ สว่างเนตร 101 44
51510324 นางมายุลา จันทร์โพธิ์ 101 43
51510331 พันจ่าเอกมุนี อันทะบาล 101 51
51510362 นางวิชุดา บำเรอวงษ์ 101 33
51510379 เรือเอกวิม แสงโชติ 101 42.75
51510386 นางวิมล สิทธิบุตร 101 50
51510409 นางสมจิตร พิมลสกุล 101 34
51510416 นางสำราญ ยิ้มมงคล 101 50
51510423 นางสิรินา จิตต์หาญ 101 44
51510447 นางแสงระวี มีมงคล 101 32
51510461 พันจ่าเอกอดิเรก พรหมพินิจ 101 63
51510478 นางวริศนันท์ วรรณวิสิน 101 41
51510485 นายอัษฎา โพธิ์แก้ว 101 51
51510492 นางอุทัยรัตน์ พ่วงความสุข 101 44
52520025 นางสาวกรวีร์ ไทยเจริญ 201 37
52520026 นางสาวแก้วนภา บุญเทศนา 201 39
52520028 นายเขมชัย ธงชัย 201 45
52520029 นายอมต แสงบุตร 201 39
52520034 นายนพเก้า นันต๊ะภาพ 201 22
52520035 นางสาวนฤมล ด่านตระกูล 201 37
52520040 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองเรือง 201 34
52520044 นายศุภวัฒน์ ทรงธรรม 201 40
52520045 นางสาวสรารัตน์ ชูอำนาจ 201 ขาดสอบ
52520047 นางสาวสุธาทิพย์ บัวอินทร์ 201 39
52520048 นางสาวสุพนิดา ศรีศร 201 20
52520069 นายจักกฤษณ์ ทองขาว 201 36
52520073 นางสาวธัญลักษณ์ โส้สมัน 201 52
52520078 นางสาวมัณฑนา จำรูญศิริ 201 37
52520079 นายวรวุฒิ ผิวอ่อน 201 42
52520080 นางสาวศิริขวัญ ภักดิ์สันเทียะ 201 21
52520088 นางสาวอุบลวรรณ คงด้วง 201 36
52520154 นางสาวกนกวรรณ สุขโต 201 55
52520155 นายกวินท์ บุญประเวช 201 41
52520160 นายประวีณ อัคราพร 201 38
52520161 นางสาวฝันจิตร สัมฤทธิ์ 201 33
52520163 นางสาวภัทรพร สุขไทย 201 33
52520164 นายวราภัค คชสิงห์ 201 39
52520311 นายกิตติ ทิวะกะรินทร์ 201 37
52520313 นางสาวจิระนันท์ จันทร์ตรี 201 35
52520315 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขน้อย 201 28
52520316 นายเฉลิมรัตน์ สินสมบัติ 201 43
52520318 นางสาวชไมพร ภู่เพ็ชร 201 41
52520319 นางสาวชิดชนก ชูนุช 201 33
52520320 นายชินพันธ์ สินสระ 201 19
52520321 นายชุติ อากาศะชาติ 201 45
52520324 นายณภัทร สายสมุทร 201 34
52520327 นางสาวต้องตา สวนพรหม 201 38
52520337 นางสาวบุษกร อุดมทรัพย์ 201 34
52520338 นางสาวปวีณา วิจิตร 201 29
52520340 นางสาวพิณทิพย์ พัดโสภา 201 52
52520343 นางสาวภัทรธีรา จันทรัพย์ 201 29
52520353 นางสาวศศวรรณ วิชานงค์ 201 41
52520354 นางสาวศศิพิมพ์ เพ็ชรจินดา 201 26
52520356 นางสาวศุภาพิชญ์ เกียรติสุวรรณ์ 201 28
52520357 นางสาวษณนธร สังข์ทอง 201 34
52520361 นางสาวสวรรญา ธรรมสอน 201 39
52520046 นางสาวสุทธิดา หันทะยุง 202 47
52520087 นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว 202 35
52520159 นายนันทวัจน์ รัตนสำอางค์ 202 49
52520165 นางสาวศิรินาถ สพรั่งผล 202 29
52520166 นางสาวอาภาวดี แหยมบัว 202 32
52520312 นายคเณศ ทองแผ่น 202 38
52520317 นายชนม์ฐสิทธิ์ ภูชัยยานนท์ 202 36
52520323 นางสาวณฐพร ไพพรรณรัตน์ 202 31
52520326 นายดำเกิง จึงตระกูล 202 32
52520328 นายทรงสันต์ ศุภลักษณ์บันลือ 202 32
52520329 นายเทพฤทธิ์ คล้ายสุวรรณ 202 26
52520330 นายเทวฤทธิ์ ทองรอด 202 43
52520332 นายธนดล เอ็นดูราษฎร์ 202 32
52520333 นางสาวธนาพร ยุวนบุณย์ 202 31
52520334 นางสาวธัญภา สุวรรณเลิศ 202 35
52520335 นายนริศ รุ่งสว่าง 202 31
52520336 นางสาวนัยนา แจ่มกระจ่าง 202 45
52520341 นายพิสิฏฐ์ จิตรมั่น 202 34
52520342 นายพีรภพ อมรอนุรักษ์ 202 31
52520344 นายยศวริศ พลธรรม 202 42
52520345 นายรังสรรค์ พันธ์ศรี 202 30
52520346 นางสาวราตรี อินทรโชติ 202 35
52520347 นายวรายุทธ เลื่อมสำราญ 202 33
52520348 นายวิชา บำรุงวงศ์สิริ 202 31
52520350 นางสาววิมัญชรี พันธ์ผา 202 33
52520355 นายศิรณัฐ เกษมวัฒนากุล 202 39
52520358 นางสาวสถิตย์พร สมคิด 202 34
52520359 นายสมบัติ วิเศษสิงห์ 202 25
52520360 นายสรศักดิ์ สิงห์ทอง 202 35
52520362 นายสันต์ชัย เงินประเสริฐ 202 29
52520363 นายสันติ ธาราดล 202 33
52520365 นางสาวสุณัฏฐิญา กุลนนท์ 202 32
52520367 นายสุพิชญา พลอยประพัฒน์ 202 27
52520368 นายสุรศักดิ์ แซ่ล้อ 202 28
52520370 นายอริย มีหาญสม 202 33
52520371 นายอุรนาท เวฬุวาปี 202 34
52520372 นายเอกลักษณ์ จำรัส 202 29
52520480 นายกิตติศักดิ์ สร้อยโสม 202 33
52520481 นางสาวกิติยา รุ่งบวรฤทัย 202 22
52520482 นายเกียรติศักดิ์ แสงทอง 202 29
52520483 นายคเณศ สาระกูล 202 23
52520484 นายจงเจตน์ คิดประเสริฐ 202 29
52520485 นางสาวชนิตา สุขสดเขียว 202 46
52520529 นายเอกภพ เนินริมหนอง 202 33
49029460 นางสาวเจนจิรา ใจบุญ 203 44
49029941 นางสาวศิวาภรณ์ สุขใส 203 38
52520043 นางสาววิสนี งามฉวี 203 32
52520051 นางสาวอรุณศรี เปลี่ยนรอด 203 42.75
52520081 นางสาวสรรุจี กิตติปาลกสกุล 203 40
52520339 นายปิยวัฒน์ จันทร์แก้ว 203 35
52520352 นางสาวศวรรยา ประวันนา 203 30
52520479 นายกฤษฎา เลิศรังษี 203 24
52520487 นายชัดชานันท์ สุดอิน 203 ขาดสอบ
52520488 นายชาญทนุ แสงอุทัย 203 40
52520489 นางสาวชุดาพร สุขประเสริฐ 203 24
52520490 นางสาวชุติมา แซ่ตั๊น 203 30
52520493 นายต่อพงศ์ เดชพงษ์ 203 31
52520496 นายนฤเบศร์ คำประดิษฐ์ 203 37
52520497 นายนิรันดร์ ทองตะนุนาม 203 31
52520498 นายบุญญฤทธิ์ วงษ์กาญจนา 203 29
52520499 นางสาวปนัดดา อุดมศรี 203 42
52520500 นายปิยเรศ สินสงวน 203 36
52520501 นายปิยเลิศ ทิมสุข 203 35
52520503 นายพัชร์พล เล็กคำ 203 34
52520504 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์โต 203 32
52520505 นางสาวพาลิชา ตันชื่น 203 32
52520506 นางสาวพิมพ์ชนก ตะเภาพงษ์ 203 40
52520507 นายภควัต ปลีเจริญ 203 32
52520508 นางสาวภัคพิชา หนูทอง 203 23
52520509 นางสาวภาณุมาศ ปลื้มจิตร์ 203 43
52520510 นายมรุเดช เขมกุลภรณ์ 203 21
52520511 นายโยฮัน หะยีแสนูสี 203 43
52520512 นายเรวัต งามเสงี่ยม 203 16
52520513 นางสาววรรณพร ใจนวล 203 22
52520514 นายวรากูล ดำมณี 203 32
52520515 นางสาววิรฎา ทับถาวร 203 22
52520517 นางสาวศิราภรณ์ พูนในเมือง 203 29
52520518 นายศุภเศรษฐา เดชะพงษ์พันธุ์ 203 33
52520519 นายสายวสันต์ ถวายทาน 203 36
52520520 นายสิทธิกร ควรพึ่ง 203 30
52520521 นายสิทธินนท์ เกษมชัชวาลวงศ์ 203 35
52520522 นางสาวสิรินภา ถาวรชาติ 203 27
52520524 นายสุรัติ พานทองชัย 203 28
52520525 นางสาวเสาวนี มณีโชติ 203 ขาดสอบ
52520526 นายอภิชาติ องอาจ 203 28
52520528 นางสาวอรุณวรรณ บุญชู 203 29
52520649 นางสาวพรสวรรค์ ธิตะจารี 203 34
52530098 นายกฤษณะ บุญจิตล้ำ 301 44
52530101 นางสาวจิราภรณ์ เจริญชัยสกุล 301 52
52530109 นางสาวดลพร อรรถกรวรรธนะ 301 34
52530111 นายธีรศิลป์ สหศาสตร์ 301 56
52530115 นายนัทวุธ มงคลธนวัฒน์ 301 39
52530118 นายพลาธิป คืนดี 301 39
52530122 นางสาววราภรณ์ บำรุงกิจ 301 40
52530127 นายวิศรุต สายโยธา 301 52
52530136 นายอรรถสิทธิ์ แสงมงคลพิพัฒน์ 301 39
52530294 นายคงฤทธิ์ รอบคอบ 301 39
52530295 นางสาวจิราวรรณ อินทรารักษ์ 301 40
52530296 นางสาวชณิณณิตย์ ศรีวิสุทธิ์ 301 40
52530297 นางสาวชลลดา สารปรัง 301 43
52530298 นายชัชนันท์ เปลี่ยนชุ่ม 301 45
52530299 นายชัยณรงค์ ลาภาพันธุ์ 301 35
52530304 นายทรงวิทย์ มุกธวัตร 301 31
52530305 นายธีรชัย ทองมา 301 44
52530307 นายนำโชค สิทธิเวช 301 33
52530311 นายปกป้อง กาษรสุวรรณ 301 43
52530314 นางสาวปิณรัตน์ วงศ์ทองห่อ 301 35
52530316 นางสาวพนัญญา พุ่มเจ้า 301 40
52530321 นางสาวภาวิณี เขมา 301 33
52530322 นายภิญโญ พิพรณ์พงษ์ 301 58
52530323 นางสาววิริยา จันทร์คามคำ 301 40
52530326 นายศุภโชค พรไชยะสิทธิ์ 301 67
52530327 นายสิทธิพร สุทธินิภาพันธ์ 301 59
52530329 นางสาวสุกัญญา ตั้งทอง 301 33
52530330 นายสุภัทร ศิริศักดิ์ภิญโญ 301 55
52530334 นายอิทธิพล จันทร์วงศ์ 301 47
52530407 นายปิติ จันทร์กุลโล 301 ขาดสอบ
52530408 นางสาววรัญญา ชุติมาพงศ์รัตน์ 301 44
52530100 นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 302 37
52530108 นายณัฐพงศ์ รัตนสมบูรณ์ 302 39
52530110 นายธีรภัทร ญาณวัฒน์ 302 47
52530114 นางสาวนวลวภาพร เกิดมงคล 302 50
52530116 นายปภพ ปูนทอง 302 44
52530121 นายวรยช พิมพิลา 302 38
52530129 นายสรธร เกิดในมงคล 302 49
52530132 นางสาวสุนิศา ตรีคงคา 302 47
52530292 นายกัมปนาท สถิตไพศาลวงศ์ 302 43
52530293 นางสาวกิ่งกาญจน์ เพียรชัย 302 38
52530301 นายณัฐพล คูหะมณี 302 47
52530302 นายณัฐวัฒน์ วัฒนะโชติ 302 50
52530306 นายนครินทร์ สมวันดี 302 58
52530309 นายนิภัทร์ สุวรรณ 302 57
52530313 นางสาวปรียาภรณ์ ดีเส็ง 302 34
52530315 นางสาวปิยะรัตน์ ดีเที่ยง 302 43
52530317 นางสาวพรรณพร คณะครุฑ 302 41
52530318 นางสาวพัชรียา หินเงิน 302 48
52530319 นายภัทนกฤษณ์ ราชประโคน 302 55
52530320 นายภานุพงศ์ เวชสุนทร 302 ขาดสอบ
52530324 นางสาวศดานันท์ วงศ์ษา 302 44
52530325 นางสาวศิริทิพย์ จ้อยสูงเนิน 302 39
52530328 นายสืบสกุล ด้วงนอก 302 49
52530331 นางสาวสุภานันท์ พุกถึก 302 43
52530332 นายอัครภพ สงครามพล 302 56
52530333 นางสาวอาทิตยา จันทรัตน์ 302 43
52530335 นายอุดมโชติ อิ่มอ่อน 302 38
52530406 นางสาวเบญญารัศม์ คณาพงษ์วราภัทร์ 302 48
52530409 นางสาวศรัญญา เอี่ยมสำอางค์ 302 48
52530003 นางสาวกาญจนา วาสุ 303 41
52530005 นางสาวจันทร์เพ็ญ ในอินทร์ 303 42
52530006 นางสาวจิราพร พรประสิทธิ์ 303 38
52530008 นางสาวดวงแก้ว หงษ์โต 303 39
52530019 นายพงศกร ตุละรัต 303 49
52530021 นางสาวอณัฏฐ์สดา ยงค์โภชน์ 303 38
52530022 นายพีระพงษ์ วงษ์ปุ่น 303 40
52530024 นายวรากรณ์ นครนามโลก 303 42
52530025 นางสาววันทนา วังแก้วหิรัญ 303 40
52530028 นายอลังกานต์ กันจรรยา 303 30
52530138 นายคุณากร พงษ์จรูญ 303 36
52530139 นางสาวดรุณี เสมศรี 303 43
52530147 นางสาวศุภรัตน์ เพ็งรักษ์ 303 39
52530151 นางสาวอุปริฏฐา อินทรสาด 303 ขาดสอบ
52530215 นางสาวกานต์พิชา โยธาวงษ์ 303 31
52530216 นางสาวชุติกาญจน์ ทองมล 303 42
52530217 นางสาวณัฐวีณ์ ทาบโลหะ 303 37
52530218 นายเตฌิฏฐ์ พิพัฒนะวโรทัย 303 49
52530219 นางสาวธารทิพยรัตน์ เย็นอุรา 303 42
52530220 นางสาวบุญฤดี ต้องสู้ 303 50
52530221 นางสาวปิยาภรณ์ จงจินากูล 303 55
52530223 นางสาวรุ่งศิริญา นุ่นสวัสดิ์ 303 35
52530224 นางสาววิชชุลดา อัมไพ 303 36
52530225 นางสาววิไลลักษณ์ ผ่านเมือง 303 40
52530226 นางสาวศิริวรรณ เที่ยงท้องคุ้ง 303 52
52530227 นายสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์ 303 44
52530228 นางสาวสุนัดดา ปัตตัย 303 38
52530230 นางสาวอภิญญา ลือวัฒนานนท์ 303 38
52530231 นางสาวอรวรรณ สุขสมบัติ 303 48
52530286 นางสาวธนพร ธรรมปัตร 303 41
52530288 นางสาวรัญญารัตน์ แฟ้มคลองขอม 303 50
52530336 นายกฤษณ์ ดิษเจริญ 303 54
52530338 นางสาวเจนจิรา สุนทราพันธุ์ 303 55
52530339 นางสาวชมพูนุท ฉอสันเทียะ 303 36
52530340 นายชุมพล จุลวงษ์ 303 34
52530341 นางสาวณัฏฐณิชา นามประดิษฐ์ 303 40
52530342 นางสาวณัฐวิภา ทันรังกา 303 28
52530343 นายตรัย รสภา 303 43
52530344 นางสาวทิพกร ศรีหะมงคล 303 38
52530346 นางสาวนันทวัน สุริยัน 303 31
52530347 นางสาวนิศารัตน์ โสภาพ 303 45
52530349 นายเมธิศ สุบิน 303 38
52530350 นายรณชัย อุปเวช 303 44
52530351 นายวันเฉลิม สะเทือน 303 55
52530352 นางสาวศิรินันท์ ลิ้มสกุล 303 25
52530353 นางสาวสมฤดี นิลตะโก 303 41
52530354 นางสาวสุพรรณี วิเสโส 303 41
52530355 นายสุมรรค ศิลาลาศ 303 36
52530369 นางสาวภัทรวดี สอนสะอาด 303 30
52530370 นางสาวศศิธร บัวงาม 303 31
52530372 นายอานนท์ วจนวารีรัตน์ 303 42
52530097 นายสุรเชษฐ์ ใจดี 304 38
52530179 นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นอารมย์ 304 33
52530183 นางสาวณัชชา ประกอบดี 304 40
52530185 นางสาวทิพวรรณ ศิริพลมุข 304 35
52530186 นางสาวธัญวรรณ สลุงอยู่ 304 31
52530188 นางสาวนพรัตน์ ศิริรุ่งโรจน์กุล 304 41
52530189 นางสาวนุชนาถ พิบูลธรรมนนท์ 304 43
52530193 นายปิยรัฐ มโนมัยหทัยทิพย์ 304 47
52530200 นางสาววิมล วรรณุวาศ 304 37
52530201 นางสาวศิริกุล จักรวรรณพร 304 33
52530204 นางสาวอรพิณ กองเนตร 304 37
52530207 นายณรงค์ศักดิ์ ติงสาโรจน์ 304 32
52530208 นางสาวนัญตชา สิงห์คำป้อง 304 39
52530209 นางสาวพรรณาพร กัณฑะพันธ์ 304 31
52530210 นายภานุวัฒน์ นายางเจริญ 304 34
52530211 นางสาวภารดี บุญเรือง 304 35
52530212 นางสาววรพร ศุภรัตน์ 304 30
52530213 นางสาววรรณวิสาข์ จันทร์เสงี่ยม 304 38
52530214 นายวิรณชัย พุ่มสุข 304 30
52530285 นางสาวกมลวัน วิริยะกุล 304 32
52530287 นายธนภพ ปานสังข์ 304 46
52530290 นางสาวอรุณโรจน์ โตขำ 304 30
52530348 นางสาวพิชชาพร พาขุนทด 304 ขาดสอบ
52530381 นางสาวกนกวรรณ ธนก่อพิมล 304 47
52530383 นางสาวชลิตา พ่วงสม 304 31
52530384 นางสาวชวนพิศ มีภักดี 304 43
52530385 นายชานนท์ จันทรศรี 304 38
52530386 นางสาวณัฏฐา คงโนนกอก 304 45
52530388 นางสาวนวพร ทุสาวุธ 304 37
52530389 นางสาวนันทพร ชินทวัน 304 52
52530390 นางสาวปพิชญา ธรรมวงศา 304 37
52530392 นางสาวเพชรดา รัตนสุวรรณ์ 304 54
52530394 นางสาววรรณิศา คำโมนะ 304 41
52530395 นายวิชชากร ป้อมไชยา 304 47
52530396 นางสาวศิริรินทร์ธร โคตะมา 304 31
52530397 นางสาวสมัชญา งามสุข 304 43
52530399 นายสุรเดช มีดา 304 29
52530400 นางสาวโสภิดา เมรสนัด 304 44
52530401 นางสาวอัจฉรา วงษ์พสุเสถียร 304 42
52530402 นางสาวอัมรา บุญแก้ว 304 52
51532005 นางสาวสุชาวดี จ่าหมื่นปราบนคร 305 41
52530081 นางสาวกิ่งกาญจน์ วัชระนาวี 305 38
52530082 นายณัฐพงศ์ วงษ์เสนา 305 41
52530084 นางสาวนัฐฐาพร โพธิ์รักษา 305 40
52530088 นางสาววรรณิภา ปมหิน 305 33
52530089 นางสาววัศยาภรณ์ บำเพ็ญสรณ์ 305 28
52530091 นางสาวศิริรัตน์ สีล้ง 305 35
52530094 นางสาวสุรีย์ฉาย วงศ์หล้า 305 38
52530095 นางสาวอวัสดา ชัยชนะ 305 36
52530266 นางสาวกอบเกตุ วงษา 305 57
52530267 นางสาวกันต์ฐกาญจน์ เสาวกุล 305 36
52530268 นางสาวขวัญหทัย รัตนสร้อย 305 39
52530269 นางสาวจรีวรรณ พุ่มพินิจ 305 48
52530271 นายบุรินทร์ เหล่าสินธุ์ 305 47
52530272 นางสาวเบญจมาศ หลิ่วนารี 305 23
52530273 นายปัทมกร แก้วฉลวย 305 39
52530275 นางสาวปิยะรัตน์ ใจเหิม 305 44
52530276 นางสาวเพียงเดือน เปสาโก 305 36
52530277 นางสาวมุกดา แซ่อั้ง 305 48
52530278 นายวัชราธร สุขใจสำราญ 305 44
52530279 นายวันเฉลิม จินอู๋ 305 40
52530280 นายศิรา ชามาดา 305 36
52530281 นางสาวสุดารัตน์ อินทสุวรรณ 305 46
52530283 นางสาวเหมือนฝัน โวหารกล้า 305 44
52530289 นายหรรถพล แพทย์รังษี 305 29
52530371 นางสาวแสงอรุณ พุ่มอรุณ 305 ขาดสอบ
50063340 นางสาวปารีณา เศรษฐมาตย์ 306 33
52530032 นางสาวแก้วกัลยา พุมมา 306 34
52530035 นางสาวชมพูนุช เอมจั่น 306 41
52530037 นางสาวฐิติพร บุรีนอก 306 39
52530040 นายธีระ เตี้ยมฉายพันธุ์ 306 41
52530042 นางสาวนิสาคร บัวแก้ว 306 18
52530232 นางสาวกัญธิดารัตน์ อรุณรัตน์ 306 40.85
52530233 นางสาวจินตนา บุญรอด 306 36
52530235 นางสาวจุฑานันท์ มโนสา 306 29
52530239 นายทัศนพรรณ เขียวรัตน์ 306 35
52530240 นางสาวบุศรากร ดอนสมจิตร 306 38
52530242 นายปุณภพ ปลื้มกุศล 306 33
52530243 นางสาวพัชรี แพงพาลี 306 31
52530244 นางสาวพิมลพรรณ จันทะราช 306 38
52530246 นางสาวมาลิณี สลีอ่อน 306 29
52530247 นางสาวเมทินี อมรชัยสิน 306 33
52530248 นางสาวระพีพรรณ จันทร์ลอย 306 39
52530249 นางสาวละอองทราย สาทร 306 37
52530250 นางสาววิภาดา แป้นทอง 306 39
52530251 นางสาวศิริณา กุลฝ้าย 306 28
52530252 นางสาวสุกานดา แก้วนันทะ 306 48
52530254 นางสาวอมรรัตน์ อุตรไชย 306 32
52530256 นางสาวอารติ อนันตนิกร 306 44
52530282 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีประไหม 306 44
50540490 นายณัฐวุฒิ นิ่มเจริญ 401 43
52540004 นายกฤติ อรุณรัศมี 401 51
52540005 นางสาวกาญจนา ทองพูล 401 43.7
52540006 นางสาวกาญจนี อรุณรัศมี 401 50
52540010 นางสาวนมัสพร วรสิทธิ์ 401 34
52540011 นางสาวคนึงนิจ สวัสดิ์เป้า 401 57
52540012 นางสาวจริยาภรณ์ พิมพา 401 43
52540014 นายจักริช ประสพสุข 401 38
52540015 นางสาวจิรนันท์ ธิฆัมพร 401 41
52540016 นางสาวจุฑาภรณ์ มะเสนะ 401 26
52540017 นายชนสรณ์ ศิริวัฒนะกูล 401 28
52540018 นางสาวชมัยพร วิฑูรย์พันธ์ 401 39
52540019 นางสาวชไมพร บุษบงค์ 401 51
52540020 นายชยันต์ กิจวรรณ 401 41
52540021 นางสาวชุติวรรณ์ เกิดปรางค์ 401 46
52540022 นางสาวทวีพร สัจจกุล 401 46
52540024 นายธีรภัทร์ สุขสบาย 401 46
52540025 นางสาวธีราภรณ์ กิจอภินันท์ 401 42
52540026 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง 401 52
52540027 นายนริศ มีนะโตรี 401 44
52540028 นางสาวนฤมล ปัญจพลานุรักษ์ 401 30
52540029 นางสาวนฤมล พวงแสงชัย 401 68
52540030 นางสาวนลินี แซ่อิ๋ว 401 35
52540031 นางสาวนันทวรรณ อุไรงาม 401 32
52540032 นายนิกร เรืองจันทร์ 401 35
52540034 นางสาวเนตรทราย สุริยาสุวรรณ 401 43
52540035 นางสาวบังอร ผุยบัวค้อ 401 42
52540036 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์สม 401 41
52540038 นางสาวปรารถนา วิจักษณาพงษ์ 401 49
52540039 นางสาวปาริชาติ สุรสกุลวงศ์ 401 49
52540040 นายปิติ ปิยจิรภาส 401 57
52540041 นางสาวปิยวรรณ ศรีระกิ่ง 401 33
52540047 นายไพบูลย์ เตชะเทียนวิจิตร 401 47
52540065 นางสาวศุลีพร เลี้ยงเจริญ 401 49
52540069 นางสาวสาวิณี บุญทวงศ์ 401 50
52540079 นายเสกสรร ทองคำ 401 43
52540270 นางสาววารินทร์ เกิดแก้ว 401 40
52540037 นางสาวปณิตา ศิริชากูล 402 24
52540042 นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้ 402 57
52540043 นางสาวพนัชกร บุตรแก้ว 402 23
52540044 นางสาวพัชรี เชี่ยวชาญ 402 37
52540046 นางสาวพิมพ์หทัย แก้ววิเศษ 402 35
52540048 นางสาวเฟื่องฟ้า เฟื่องจรัส 402 33.25
52540049 นางสาวมลฤดี ใจขม 402 28
52540050 นางสาวปวริศา วรรธนะวิภาต 402 39
52540051 นางสาวรัตนา ลอยชื่น 402 41
52540052 นางสาวรัตนาวดี แซ่เล้า 402 32
52540054 นางสาวฤดีมาศ อิทธิขจรกิจ 402 28
52540055 นางสาววรรณสิริ วิลยะกูล 402 38
52540057 นายวรรธน ม่วงคำ 402 32
52540060 นางสาวศศิตาภรณ์ อุมา 402 34
52540062 นางสาวศันสนีย์ หมื่นหาญ 402 58
52540066 นายสราวุธ ศรีวรรณ์ 402 21
52540067 นางสาวสายฝน ขจรพงษ์ 402 38
52540068 นางสาวสาริณี สุนทราภัย 402 25.65
52540071 นางสาวสุกัญญา การสมมุติ 402 38
52540072 นางสาวสุจิตรา ศรีวิลัย 402 37
52540073 นางสาวสุชิรา เหลือหลาย 402 54
52540074 นางสาวสุธาดา เลิศเวียง 402 43
52540075 นางสาวสุธามาศ สังข์พูน 402 35.15
52540076 นางสาวสุภัทรา รอดผัน 402 42
52540078 นางสาวสุภารัตน์ ทัดเทียม 402 35
52540081 นางสาวอัจฉรพรรณี เฉียดพรมราช 402 38
52540082 นางสาวอุดมพร วิชัยศิรินุกูล 402 32
52540083 นางสาวอุไรวรรณ พิมพ์ซา 402 38
52540084 นายเอกราช ปลื้มธุระ 402 36
52540086 นางสาวเอื้อมพร ก่อศิริมงคลชัย 402 47
52540298 นายธเนตร ประกอบ 402 35
52540299 นายพีระ แดงฤทธิ์ 402 33
52540300 นางสาวเมตตา ขำคง 402 31
52540301 นางสาววิลาวรรณ วรรณศิริลักษณ์ 402 29
52540302 นางสาวศิริกัญญา แซ่กัง 402 35
52540303 นางสาวสรัลยา แก้วระย้า 402 32
52540304 นายสัมพันธ์ วิวัฒน์วานิช 402 18
52540305 นางสาวสุพิญญา สุขเจริญ 402 22
52540152 นายพิพัฒน์ เศรษฐกระโทก 403 40
52540165 นางสาวศิริพร บุญธรรม 403 35
52540176 นายอัจฉริยะ แก่นดีลัง 403 44
52540238 MISSXING XING LI 403 32
52540239 MISSYANG DAO 403 21
52540241 นายกรีฑา ลิมะนัสสุวรรณ 403 43
52540242 นายกำชัย ทองสุกดี 403 44
52540243 นางสาวจันทร์สุดา สุขเสถียรวงศ์ 403 43
52540244 นางสาวจารุวรรณ รุ่งสลับศรี 403 40
52540245 นายเจษฎา พิกุล 403 33
52540246 นายฉลองชัย ตุลาเนตร 403 29
52540247 นายณัฐพล ใจเย็น 403 42
52540248 นางสาวณัฐวดี ขำเนตร 403 47
52540249 นายตรีโรจน์ เกษรแพทย์ทวีโชค 403 49
52540250 นายต่อวงศ์ อรินหมะพันธ์ 403 42
52540251 นายทฤษฎี ศรีโพธิ์ 403 50
52540252 นางสาวธนิตา นาคสินธุ์ 403 50
52540253 นายธนิศร์ ศรีสวัสดิ์ 403 40
52540256 นางสาวปวีณา คานประเสริฐ 403 39
52540257 นายปิยวัช ปานแดง 403 52
52540258 นางสาวพัชราภรณ์ นิลวดี 403 29
52540259 นางสาวพัณณิตา เนตรดี 403 46
52540260 นายไพบูลย์ เจริญพิทักษ์ 403 55
52540261 นางสาวภาวิณี ภู่พรรณ 403 35
52540262 นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ 403 63
52540263 นายมาโนช ผาสุก 403 36
52540265 นายรณชัย วงศ์สุนพรัตน์ 403 54
52540267 นางสาวรัตรวี พรหมอินทร์ 403 42
52540269 นางสาววราวรรณ นิลเทศ 403 ขาดสอบ
52540271 นางสาววิกานดา วรดี 403 60
52540272 นางสาววิชชุลดา หนูเสริม 403 34
52540273 นายวิรัตน์ รุ่งเสถียร 403 36
52540274 นายวิสิษฐ์พล ชิดชมนาค 403 59
52540275 นางสาวศิริรัตน์ สนุ่นดี 403 28
52540276 นายสมประสงค์ ศรีประวัติ 403 38
52540277 นางสาวสุรางค์รัตน์ สวัสดีมงคล 403 48
52540279 นางสาวเสาวลักษณ์ เสียงประเสริฐ 403 45
52540280 นายอภิโชติ มหาสังข์ 403 40
52540281 นางสาวอรวรรณ ศรีประศาสตร์ 403 44
52540282 นายเอกพจน์ เงื้อมผา 403 36
52540457 นางสาวภรณ์ทิพย์ แสงกระจ่าง 403 35
52540023 นางสาวธัญลักษณ์ พิริยวารนันท์ 404 48
52540133 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์กลาง 404 40
52540134 นางสาวจีรนันท์ รุจิราวิวัฒนกุล 404 56
52540135 นายไชยอนันต์ อนันตชาติ 404 39
52540136 นางสาวฐิติภรณ์ ฉิมวัย 404 33
52540138 นายทรงศักดิ์ ศรีสุข 404 43
52540140 นางสาวทิตยาพร วงศา 404 41
52540141 นายธงชัย จุลการนต์ 404 38
52540142 นางสาวธนาวดี โรชณะกาญ 404 40
52540145 นางสาวนริศรา ธรรมเสน 404 70
52540146 นางสาวนิตา เพิ่มพูล 404 33
52540147 นางสาวนิลเนตร ภิญโญสิริพันธุ์ 404 47
52540148 นายบรรพต นิลพาณิชย์ 404 62
52540150 นายปริญญา นงนุช 404 42
52540151 นายปัญญา โสรมรรค 404 49
52540153 นางสาวพุทธชาด นาคประสพ 404 41
52540154 นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ 404 59
52540155 นางสาวภัทรวดี อนุดวง 404 47
52540156 นางสาวภัธรวดี แก้วใส 404 52
52540157 นายภูวิชญ์ รามชนะ 404 67
52540158 นางสาวรัชนีกร แก้วเล็ก 404 45
52540159 นางสาวรุ่งอรุณ สันติโชตินันท์ 404 62
52540160 นางสาววรรณิษา เข็มทอง 404 51
52540161 นางสาววราภรณ์ คามวัลย์ 404 46
52540163 นางสาววิภา นพวรรณ์ 404 39
52540164 นางสาวศิริพร ดาน้อย 404 35
52540167 นางสาวสมใจ ริมปุ่น 404 48
52540168 นางสาวสริตา ผลากุลสันติกร 404 60
52540169 นายสันติยา กระจ่างฤกษ์ 404 35
52540170 นางสาวสุดารัตน์ แซ่หยี่ 404 61
52540171 นางสาวสุนิษา พันธุ์กุ้ย 404 44
52540172 นางสาวสุปรียา สาธิตปกรณ์ 404 67
52540173 นางสาวสุภาพร วงษ์นาค 404 52
52540174 นางสาวหนึ่งฤทัย สมตน 404 36
52540175 นายอนุศิษฏ์ คงเจริญ 404 44
52540177 นางสาวอาศิรพร สุนทรตรึก 404 47
52540178 นางสาวอินทุอร แย้มสุข 404 54
52540254 นางสาวนราพร เปรมเจริญ 404 32
52540255 นางสาวนิสาชล บุญประยงค์ 404 62
52540264 นางสาวเมธินี ปิ่นทอง 404 37
52540278 นายสุริยะ ฉันทโสภณ 404 42
52540087 นายกฤษฎา พลอยงาม 405 25.65
52540088 นางสาวกะรัต นรางกูลย์ 405 34.2
52540089 นางสาวกานต์ชนก สมุทรานุกูล 405 44
52540090 นางสาวกิติยา เชี่ยวชาญ 405 27
52540091 นายเกียรติศักดิ์ เปลี่ยนเดช 405 35
52540093 นางสาวจิราภรณ์ ศรีกุล 405 21
52540094 นางสาวจุฬารัตน์ แซ่อึ้ง 405 26
52540097 นางสาวชนิกา ไกรเจริญ 405 41
52540098 นางสาวชาลิณี แถมเงิน 405 40
52540100 นางสาวดาวประกาย พรมโพธิ์ 405 55
52540101 นายทศพร ชูฤทธิ์ 405 45
52540102 นางสาวธนาพร พันธ์เตี้ย 405 38
52540103 นายธัญญธร ธรรมชาติ 405 27.55
52540104 นายธีรภัทร เทียมแท้ 405 31
52540107 นางสาวนันทิยา บุญเพ็ง 405 40
52540108 นางสาวนิชาภา นาคสถิตย์ 405 41
52540109 นายนิติกร เฮงยศมาก 405 44
52540110 นายปราโมทย์ วิโรจน์วุฒิกุล 405 50
52540114 นายพิญโญ บุญเมือง 405 48
52540115 นายพิศณุ ศรีสุวรรณ 405 29
52540116 นายพีรวิชญ์ แน่นอุดร 405 33
52540117 นางสาวรุจิยา ลิ้มเจริญผล 405 32
52540118 นางสาววรรณวิกา ทองชุ่ม 405 30
52540120 นางสาววิชชุดา พ่วงแพ 405 46
52540121 นายวิฑูรย์ นามจัด 405 48
52540124 นางสาวศุภลักษณ์ จุ้ยเจริญ 405 45
52540125 นายสาธิต บุญประกอบชัย 405 33
52540126 นางสาวสุธาสินี เขาเงิน 405 38
52540127 นางสาวอารยา เขียวพันธุ์ 405 23
52540128 นายอุกฤษฏ์ ร่มบุญ 405 43
52540129 นางสาวอุมาภรณ์ เนื่องจำนงค์ 405 30
52540130 นางสาวอุไรวรรณ อำอวด 405 45
52540284 นางสาวจิรารัตน์ เปลื้องสวัสดิ์วัง 405 46
52540285 นางสาวณฐินี จันทร์ใหญ่ 405 24
52540286 นายเทพฤทธิ์ นามวิเศษ 405 26
52540287 นายธนพล โชติโยธิน 405 42
52540288 นายธนาคาร สมบุญ 405 44
52540289 นางสาวนุชจรี แสงสูงเนิน 405 24
52540291 นายพิชชา จึงวิบูลย์สถิตย์ 405 36
52540293 นายวรเดช เมินดี 405 31
52540294 นางสาววรรณพร ภาคภูมิ 405 37
52540295 นายภูกิจ เอี่ยมผดุงชาติ 405 33
52540296 นายอภิศักดิ์ โอภาสบุตร 405 30
52540297 นายเอกชัย เล็กสราวุธ 405 38
52550221 นายธนาพล สิงหะเสนีย์ 501 40
52550222 นายธีรพล เรืองชู 501 51
52550227 นายพงษ์ศักดิ์ หมวดมงคล 501 ขาดสอบ
52550228 นายผานุเดช มูลดับ 501 39
52550237 นายสมเชต พันธุเป็น 501 32
52550239 นายสมปอง จันทร์กระจ่าง 501 30
52550241 นายสุรสิทธิ์ เครือพิมาย 501 44
52550247 นายอุดม ดอนแขอ้วน 501 43
52550250 นายเอนก ทับทิม 501 43
52550252 นายกฤษดา ใชยวังเย็น 501 35
52550253 นายกิตติภพ สุริยะลังกา 501 45
52550256 นายดาวุ้ด ประสพเหมาะ 501 28
52550257 นายแดน ชมเพ็ญ 501 38
52550259 นางสาวนันทวัน เลาะหมุด 501 42
52550264 นายพนาไพร วงษ์ภักดี 501 37
52550266 นายวชิระ คำไฮ 501 ขาดสอบ
52550272 นายศรัณ เขินอำนวย 501 35
52550274 นายศักดิ์สิทธิ์ เงินแสนทวี 501 42
52550275 นายศิวกร ราชวงษ์คำ 501 43
52550276 นายศิวัฒม์ เกษณา 501 21
52550278 นายสัญญา พูลกระจ่าง 501 47
52550286 นายกีรเกียรติ คำเหลา 501 49
52550288 นายเกรียงไกร หล้าสุพรม 501 40
52550289 นายชาตรี เอี่ยมผิว 501 36
52550293 นายถนัดกิจ เรืองรัมย์ 501 40
52550296 นายบรรพต ดีวัน 501 55
52550300 นายระบิล สุภาผล 501 56
52550302 นายวิศัลย์ มงคลสินธุ์ 501 50
52550304 นายสุรินทร์ โกศลพิศิษฐ์ 501 55
52550319 นายอนุสรณ์ ยิ้มศรวล 501 29
52550331 นายวรพจน์ สอนตน 501 39
52550484 นายอธิวัฒน์ ยิ่งกิจสถาวร 501 33
52550485 นายอานนท์ เชียรประโคน 501 40
52550648 นายสุทธิพันธ์ ศรีแสงรัตน์ 501 43
52550661 นายณัฐพร ดวงชื่น 501 44
52550667 นายมนตรี ทองจีน 501 42
52550668 นายยรรยงค์ ใจรัมย์ 501 43
52550671 นายวสันต์ บุญประกอบ 501 63
52550676 นายสุเพชร แก้วสวย 501 28
52550682 นายอานนท์ ศรีใสคำ 501 42
52550684 นายอำนาจ บุญนาค 501 53
52550696 นายวุฒิภัทร สินธุ 501 41
52550698 นายสมยศ ขาวจุ้ย 501 34
52550700 นายอโนชา จารุปกรณ์ 501 44
52550703 นายคมสรร ซื่อสัตย์ 501 49
52550711 นายวิวรรฏ วังกระแส 501 28
52550712 นายวิษณุ แสงอรุณ 501 28
52550716 นายไตรภูมิ สุขเจริญ 501 50
52550723 นายฉัพพรรณ์ มโหทร 501 30
52550726 นายเชษฐ์ มาธฤทธิ์ 501 50
52550727 นายธวัชชัย ไชยบุบผา 501 41
52550728 นายธันวา ทรัพย์พิพัฒนา 501 ขาดสอบ
52550730 นายนัฐพนธ์ สารบรรณ 501 54
52550731 นายบุญเสริม สังข์เครืออยู่ 501 46
52550732 นายวรวรรธน์ อินสว่าง 501 ขาดสอบ
52550733 นายวสันต์ นุ่มนิ่ม 501 30
52550737 นายอภิวัฒน์ โนกุญชร 501 43
51557893 นายธีรศานต์ รอดสาหร่าย 502 27
51557909 นายนที ทิพรอด 502 27
52550063 นายพรชัย แสงชูวงษ์ 502 ขาดสอบ
52550217 นายจิณณวัตร อิ่มสมัย 502 ขาดสอบ
52550219 นายจุฑาวัฒน์ รัตน์นุ่มน้อย 502 ขาดสอบ
52550230 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญเกิด 502 33
52550233 นายศราวุธ แซ่แต้ 502 38
52550234 นายศุภชัย กันยาสนธิ์ 502 48
52550235 นายวัทธิกร เพ็ชรเสนา 502 37
52550236 นายสงกรานต์ คล้ายสุวรรณ 502 ขาดสอบ
52550240 นายสมาน ศรีบุตรดี 502 24
52550242 นายสุริยันต์ ทองบุราณ 502 30
52550245 นายอนุศักดิ์ ปานแดง 502 30
52550254 นายจักรพันธ์ นาคสมบูรณ์ 502 31
52550255 นายชัยวัฒน์ วงษ์แก้ว 502 45
52550260 นายนิวัช พลสวัสดิ์ 502 43
52550263 นายปิยะ นามบุญเรือง 502 ขาดสอบ
52550280 นายสิงหา ทองอร่าม 502 36
52550282 นายสุวัฒน์ ทองยา 502 38
52550283 นายอดิศักดิ์ เฮงสุวรรณ 502 48
52550284 นายอภิวัติ เหมี้ยงหอม 502 43
52550290 นายเชิดชาย เรืองสมบัติ 502 51
52550297 นายพิทัศน์ โสภา 502 51
52550298 นายภาณุพงษ์ เผ่าเอี้ยง 502 59
52550299 นายภีมร์ วุฒิประสิทธิ์ 502 39
52550303 นายศุภชัย บุญทา 502 51
52550305 นายสุวัฒน์ นาควัฒน์ 502 66
52550307 นายอำนวย จันทะพา 502 ขาดสอบ
52550309 นายชาญชัย ทิพย์โอสถ 502 47
52550311 นายธีรชัย บุญธปัญญา 502 40
52550312 นายปรมินทร์ ลีลาทนาพร 502 51
52550313 นายพนมพร เดชแก้ว 502 27
52550315 นายวัชระ เอมโกวิทย์ 502 36
52550317 นายศิวนัท แซ่ตั๊น 502 45
52550360 นายวุฒิชัย รู้ทิศ 502 38
52550374 นายวานิช ผ่องโอสถ 502 46
52550659 นายการุณ น้อยทรัพย์ 502 54
52550662 นายดนุพล ลิ้มคูณ 502 39
52550663 นายทวีศักดิ์ จั่นจีน 502 47
52550669 นายรณชัย สุยะวงค์ 502 47
52550674 นายสามารถ ดัชถุยาวัตร 502 23
52550679 นายอรัญชัย ศรีเชียงสา 502 ขาดสอบ
52550687 นายจำรูญ ขอยิ้มกลาง 502 48
52550691 นายนิธิวัตร ทองโต 502 34
52550697 นายศักรินทร์ ไกรศรี 502 32
52550699 นายอนุพันธ์ เรืองเดช 502 33
52550704 นายเจนศึก ฉายศรี 502 48
52550706 นายบุญนำ สุวรรณกูฎ 502 57
52550709 นายมรกต นามพระจันทร์ 502 34
52550713 นายวิสิทธิ์ รัตนทารถ 502 43
52550714 นายอนุลักษณ์ ตะเลิงกูล 502 22
52550722 นายโกวิท เลขาวิจิตร์ 502 36
52550724 นายเฉลิมพล วิมลลักษณ์ 502 ขาดสอบ
52550734 นายวันเฉลิม บุราณเดช 502 33
52550736 นายเสน่ห์ ยกย่อง 502 51
52550747 นายอิทธิพล พิทักษ์ 502 47
52550748 นายสุขสันต์ เมืองพรม 502 37
50552714 นายเอกภพ มีสมภพ 503 34
50556491 นายจักรพงษ์ สุขจิตต์ 503 39
50556781 นายสราวุธ ชลธัญญา 503 39
52550220 นายดำรงค์ ศรีสุข 503 38
52550223 นายปกรณ์ เจริญพูนลาภ 503 28
52550226 นายพงษ์เทพ สมนึกประเสริฐ 503 27
52550229 นายยุทธนา เสมอวงศ์ 503 37
52550231 นายวศิน นามวงศ์ 503 33
52550238 นายสมประสงค์ อิสรางกูร ณ อยุธยา 503 33
52550244 นายอนุกูล รักวงศ์อาชีพ 503 24
52550248 นายเอกนรา มีคำ 503 28
52550251 นายกนิษฐ์ รัตนธรรมทอง 503 40
52550261 นายปรัชญา จูแย้ม 503 51
52550265 นายภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์ 503 43
52550269 นายวิชพร ยากลาง 503 43
52550270 นายวิชิตชัย พ่วงชิงงาม 503 30
52550271 นายวีระยุทธ ทองนาค 503 44
52550273 นายศรายุทธ กงซุ้น 503 30
52550279 นายสาธิต ผารัตน์ 503 44
52550291 นายณรงค์ ถาวรพัฒน์ 503 43
52550301 นายรังสรรค์ เอกศิลป์ 503 59
52550306 นายเสนาะ เจริญศิริ 503 36
52550310 นายธรรมรัตน์ มุสิกลัด 503 50
52550314 นายรัตนพงษ์ สุวรรณวงษ์ 503 25
52550316 นายศิรกานต์ ยินดีสุข 503 29
52550320 นายเกียงสิทธิ์ ตัณฑุลวณิชย์ 503 39
52550326 นายนรรถวุฒิ อุยโต 503 56
52550328 นายภานิตย์ จิ๊ดเจริญ 503 32
52550660 นายกิตติศักดิ์ แดงมงคล 503 30
52550665 นายประภาส ลีดี 503 29
52550666 นายภาณุวัฒน์ แช่มช้อย 503 33
52550670 นายวรุตม์ ปราศจาก 503 37
52550672 นางสาววิจิตรา ศิริสวัสดิ์ 503 34
52550673 นายสมพร ศิลา 503 40
52550675 นายสิทธิชัย ดอนนาม 503 38
52550677 นายอภิชาติ อาวุธ 503 29
52550678 นายอรรถกร กุลชรชลัง 503 31
52550681 นายอัมรินทร์ เนตรดี 503 43
52550685 นายเอกลักษณ์ พรหมเจริญ 503 22
52550686 นายกฤษณะ ประภานิล 503 32
52550688 นายทองกลม ปักกะเต 503 38
52550689 นายธนพล มงคลทวีชัย 503 39
52550692 นายพุฒิพงษ์ จุฑาเพ็ชร 503 46
52550693 นายภัทรพงศ์ เจริญวัฒนานนท์ 503 38
52550694 นายฤชานันท์ เรียงเล็กจำนงค์ 503 52
52550701 นางสาวอมรรัตน์ ชัยเฉลิมวรรณ 503 27
52550702 นายเก่งกล้า กิจธรรมเจริญ 503 ขาดสอบ
52550705 นายธนพงศ์ สุขพงษ์ไทย 503 45
52550707 นายประสาน พรมแก้ว 503 36
52550708 นายพรชัย เหลืองอ่อน 503 39
52550717 นายธีรยุทธ ตั้งเจริญ 503 31
52550718 นายพจน์ เสาวกุล 503 28
52550719 นายภิรายุ โรจน์รุ่งสิงขร 503 31
52550720 นายสมเจตน์ บุญปลูก 503 30
52550725 นางสาวชลลดา บุญสุข 503 47
52550735 นายสกุลชัย โพธิ์เกษม 503 45
50554312 นายพิชิต ละมั่งทอง 504 38
52550268 นายวรวุฒิ พันธุ 504 46
52550277 นายสวัสดิ์ โพธิ์นางรอง 504 51
52550285 นายอำนวย ช่วยผดุง 504 33
52550348 นายคุณวุฒิ จันทร์ธำรงกุล 504 39
52550386 นายเกษม ชัยโพธิ์ 504 50
52550387 นายจีรศักดิ์ จันจำรูญ 504 37
52550390 นายนพดล หิรัญ 504 31
52550392 นายพีรภัทร์ เผดิม 504 39
52550393 นายศรายุท แก้วประดับ 504 25
52550394 นางสาวกมลรัตน์ แซ่เตีย 504 54
52550395 นายกิตติคุณ เจริญนาค 504 48
52550396 นางสาวณพิชญ์ รุ่งเรือง 504 39
52550397 นายธีระยุทธ วงศ์คำจันทร์ 504 64
52550398 นายบัญชา โมกไธสง 504 51
52550400 นายพีระปการณ์ คุณศิลป์ 504 55
52550401 นางสาวภาริณี สมมุติรัมย์ 504 52
52550404 นายมานพ ทองแท้ 504 61
52550406 นางสาววิไลวรรณ กองเกิด 504 40
52550408 นางสาวเสาวรส รอดพ้น 504 49
52550409 นายโกวิทย์ ศิริวุฒิ 504 44
52550412 นายจีระศักดิ์ แก้วบุษบา 504 65
52550413 นายเฉลิมชัย กิริยางาม 504 56
52550415 นายธีรศักดิ์ ไตรภพ 504 40
52550416 นายนฤมิตร มีกระมลเวช 504 31
52550417 นายบงกช คุ้มภัย 504 61
52550418 นายบุญชัย แพร่สกุลเจริญกิจ 504 49
52550419 นายบุญยงค์ บุญชะโด 504 55
52550420 นางสาวปริศนา คมกล้า 504 47
52550421 นายพรเทพ อุดมพงษ์ 504 60
52550422 นายไพทูลย์ สามารถ 504 54
52550423 นายภูวดล การันสันติ 504 44
52550424 นายยงยุทธ ตันเต็ง 504 51
52550425 นายยงยุทธ รัตนมณี 504 45
52550426 นายระพี มีสมโรจน์ 504 49
52550427 นายวาทิต พุ่มสวย 504 31
52550429 นายวิชัย สุดตา 504 51
52550430 นายศุภกิจ โพธิ์รุณ 504 55
52550431 นายสนั่น โงนขำ 504 55
52550432 นายอนุวัตร ศรีน้อย 504 42
52550434 นายอภิเชษฐ อบกลาง 504 42
52550435 นายอรุณศักดิ์ ราชา 504 45
52550437 นายอำนาจ ยินดี 504 30
52550745 นายนพพล สุภารักษ์ 504 43
52550765 นายกฤษฏ์ เพชรคอน 504 30
52550766 นางสาวเขมิสรา วีระยุทธการ 504 47
52550767 นายจักรพงษ์ เตชะวัมนาศรี 504 39
52550769 นายนคร ตีวงค์ 504 ขาดสอบ
52550770 นายนเรศ เพ็ชรคำ 504 58
52550771 นายนิพนธ์ ใจสอาด 504 54
52550772 นายบุญเสริม ไทยเรือง 504 48
52550773 นายประวิทย์ แซ่กัง 504 60
52550774 นายปัญญา วงศ์พึ่ง 504 50
52550775 นายพีรณัฐ เปมายนต์ 504 37
52550777 นายมนตรี เร้าเรืองวัฒนากุล 504 29
52550778 นายรัฐพงษ์ ทองประเสริฐ 504 34
52550779 นายวิทยา เสมานารถ 504 45
52550780 นายสมนึก สุขโข 504 28
52550782 นายสุพัฒน์ ครุธแก้ว 504 37
52550784 นางสาวแสงศิริ เชื้อขำ 504 39
52550785 นายอดิชัย ใจเตี้ย 504 ขาดสอบ
52550787 นางสาวกัลยา เสือตาด 504 42
52550792 นางสาวพรราตรี เพียรพิทักษ์ 504 36
52550796 นายกิตติพงศ์ สุดสวาท 504 69
52550799 นายพิสิฐ ร่วมโพธิ์รี 504 52
52550801 นายยศทัต จันทร์สุรินทร์ 504 ขาดสอบ
52550802 นายวุฒิชัย อุปการ 504 33
52550803 นายวุฒินันท์ นิยม 504 33
52550804 นายศราวุฒิ บุญยสมภพ 504 60
52550805 นายศรีศักดิ์ การนัง 504 41
52550806 นายศักรินทร์ ไมตรี 504 36
52550809 นางสาวอัจฉรา มีทรัพย์ทอง 504 41
52550340 พันจ่าเอกยุทธนา สีสด 505 48
52550341 นายวัชระ สมบูรณ์ 505 31
52550342 นายศาศวัต บุตรชาลี 505 35
52550343 นายสุรศักดิ์ วิเศษเสาร์ 505 ขาดสอบ
52550344 นายเอกรัฐ ตังตระกูล 505 ขาดสอบ
52550370 นายไนท์บุณ ธรรมอมฤตกุล 505 36
52550375 นายสินสมุทร ชาติทอง 505 39
52550376 นายสุระเดช สท้านไผท 505 39
52550377 นายอำนาจ ห้วยใหญ่ 505 44
52550739 นายประเสริฐ ทองใบ 505 33
52550740 นายยุรนันท์ มณีรัตน์ 505 30
52550743 นายอภิวัฒน์ เหลือรา 505 48
52550379 นายธนัตถ์ ช่วยแท่น 506 49
52550380 นายปรีชา บุตตะโยธี 506 67
52550382 นายวินัย คำมี 506 47
52550385 นายเอกชัย กาศมณี 506 34
52550749 นางสาวกีตาร์ สงวนทรัพย์ 506 47
52550750 นายไกรธวัช จั่นทอง 506 46
52550751 นางสาวจินดา วิเชียรประเสริฐ 506 43
52550752 นายธีระยุทธ กิมสือ 506 53
52550753 นางสาวน้ำผึ้ง หงษ์จีน 506 59
52550754 นางสาวประพัตรา พุ่มปรีชา 506 50
52550757 นายไพรินทร์ สุวรรณคาม 506 63
52550758 นายภาคภูมิ สารพิทักษ์ 506 57
52550759 นายวุฒิพงษ์ หงษ์พรม 506 52
52550760 นางสาวสราภรณ์ รุ่งโรจน์ 506 40
52550761 นายสำราญ ทิพย์บรรพต 506 62
52550763 นายสุริยัณห์ พุทธเมฆ 506 62
52550764 นายอภิชาติ เนตรหิน 506 34
52690073 นางสาวกติกา จันทรภักดี 901 42
52690074 นางสาวกนกวรรณ เปรมสุวรรณ 901 41
52690075 นางสาวกนกวรรณ สินธุเจริญ 901 52
52690078 นางสาวกัญญาณัฐ กาญจนชาติ 901 28
52690080 นางสาวกุสุมาส โมกข์อรชร 901 50
52690081 นางสาวเกศรินทร์ หม่อมกระโทก 901 30
52690082 นางสาวเขมานันท์ สาธิตไพศาลกุล 901 30
52690084 นางสาวจันทนา ดำมี 901 44
52690086 นางสาวจินตนา อรุณศิริ 901 53
52690091 นางสาวชนกานต์ ศรีพุ่ม 901 48
52690092 นางสาวชนมวรรณ ฉัตรเงิน 901 35
52690093 นายชยุตม์ สันต์เกษม 901 47
52690094 นายชรินทร์ โชติทรัพย์ 901 37
52690095 นางสาวชลทิชา คงดี 901 31
52690096 นางสาวชลธิชา โคประโคน 901 45
52690097 นายชินานุกรณ์ เบ้าเงิน 901 59
52690098 นางสาวฐิติมา โพธิ์งาม 901 46
52690100 นางสาวณัฐกฤตา ลีอุดมวงษ์ 901 48
52690101 นางสาวณัฐธิดา สิทธิ์น้อย 901 46
52690102 นางสาวณัฐริกา ปัดติลาพัง 901 34
52690103 นางสาวณิชารีย์ ทองคำ 901 38
52690105 นางสาวดารัตน์ บำรุงตา 901 33
52690107 นางสาวทิฆัมพร ปาสาเน 901 40
52690110 นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง 901 51
52690112 นางสาวนาถนารี กาฬษร 901 41
52690113 นางสาวบุษยา พงศ์เศรษฐศิริ 901 39
52690115 นางสาวปณิตา ชมภูแสง 901 40
52690116 นางสาวปรียานุช ประเสริฐ 901 47
52690119 นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์พยัคฆ์ 901 37
52690120 นางสาวพรรณิภา สุขเจริญ 901 31
52690125 นางสาวพิมพิลา ผ่องแผ้ว 901 42
52690127 นางสาวเพ็ญระวี โต๊ะไม 901 55
52690141 นางสาวธนาภา ซ่อนหา 901 39
52690142 นางสาวลลิตา พวงมาลี 901 31
52690148 นางสาววันวิสา ประวาศวิล 901 36
52690150 นายวาริพันธน์ จิรหงษ์ทอง 901 43
52690152 นางสาววิภารัตน์ องค์สวัสดิ์ 901 44
52690156 นางสาวศศิธร พิทักษ์พิเศษ 901 33
52690157 นางสาวศิรประภา ไพรหงษ์ 901 35
52690158 นางสาวศิริพร ตรีเพชรสมาคุณ 901 37
52690162 นางสาวศุภมาส หลุงเจริญ 901 42
52690165 นางสาวสุดารัตน์ ฤกษ์ดีเจริญสุข 901 52
52690167 นางสาวสุพัตรา รื่นจิตต์ 901 51
52690184 นางสาวอำภา จิตต์สม 901 41
52690185 นางสาวอุษา เลือดกระโทก 901 39
52690077 นางสาวกฤติยา เนียนสวัสดิ์ชัย 902 36
52690079 นางสาวกิจจาภรณ์ อุปโภค 902 42
52690083 นางสาวคนึงนิตย์ ยาวิระ 902 34
52690085 นางสาวจันทร์ทิมา อินทรสวรรค์ 902 38
52690088 นางสาวจิรานุช ขันแก้ว 902 32
52690090 นางสาวชฏินี โรจนสุวรรณ 902 24
52690099 นายณัฐกรณ์ ไชยนาม 902 45
52690104 นางสาวดวงใจ ยอดแตง 902 40
52690106 นายดุลย์กฤษ มะหะมาน 902 68
52690108 นางสาวธัญญานุช หมุนลี 902 46
52690109 นายนพดล เลิศวิทยาประดิษฐ์ 902 26
52690111 นางสาวนันทวรรณ พิมพระคำ 902 43
52690114 นางสาวปณิตา แก้วมณีโชติ 902 35
52690117 นางสาวปิยะธิดา ไชยทอง 902 43
52690118 นางสาวปิยะนุช แก้วจินดา 902 25
52690121 นางสาวพัชรี เจริญธรรม 902 42
52690122 นางสาวพัชรี หนูน้อย 902 35
52690123 นางสาวพัชรีญา แก้วนะรา 902 43
52690124 นางสาวพันธุ์ทิพ สว่างเนตร์ 902 37
52690126 นางสาวเพ็ญนภา นูมหันต์ 902 39
52690128 นางสาวแพรวผกา เต๊กสงวน 902 48
52690129 นางสาวภนิดา รัศมีเอี่ยม 902 37
52690130 นางสาวภัทรพร ธำรงลักษณ์รัตน์ 902 29
52690131 นางสาวภัทรียา สวงโท 902 42
52690132 นายมฆเวทย์ จรรยาวงศ์สว่าง 902 55
52690133 นางสาวมนันสยา อ่อนนาค 902 49
52690134 นางสาวมยุรฉัตร ศรีจันโท 902 42
52690135 นางสาวมยุรา อินทร์จันทร์ 902 53
52690137 นางสาวมัลลิกา แถมสมดี 902 32
52690138 นายยุทธนา เนื้อมี 902 56
52690139 นางสาวรัชดาภรณ์ เกิดประถม 902 59
52690143 นางสาวลัดดาวรรณ กฤษณะภูติ 902 46
52690144 นางสาววรรณณิศา มากจันทร์ 902 29
52690145 นางสาววรรณนภา คิดหาทอง 902 36
52690149 นางสาววัลลี ศิริ 902 40
52690151 นายวิชัย วันฤกษ์ 902 46
52690154 นางสาววิไลพร ยาจันทรา 902 40
52690155 นายศรุดา รามณูรุ่งกิจ 902 41
52690159 นางสาวศิริพร อั้งตุ่น 902 42
52690160 นางสาวศิริรัตน์ ปานทรัพย์ 902 35
52690161 นางสาวศิริรัตน์ สัตยวรรณกุล 902 50
52690163 นางสาวสรารัตน์ บุญแห่ห้อม 902 51
52690164 นางสาวสิวิตา ฤทธิธรรม 902 38
52690166 นางสาวสุนิสา แตงมณี 902 36
52690168 นางสาวสุภาพร บำรุงไร่ 902 31
52690169 นางสาวสุภาพร รัตนนุพงศ์ 902 34
52690170 นางสาวสุมลธา โคจร 902 38
52690171 นางสาวสุรีย์วัล รัตนะ 902 45
52690172 นางสาวเสาวณีย์ อินทประสาท 902 38
52690173 นางสาวเสาวมาศ แสนยศคำ 902 34
52690174 นางสาวโสภาพรรณ พาบุ 902 38
52690177 นายอภิชาติ ทิพย์รักษ์ 902 31
52690179 นางสาวอรทัย นาวินอุดมทรัพย์ 902 59
52690180 นางสาวอาภัสรา ขระเขื่อน 902 53
52690181 นางสาวอาภา จินดาภาพร 902 43
52690182 นางสาวอาภาพัชร นกแก้ว 902 48
52190051 นายกวิน สุกใส 2101 36
52440634 นางสาวเกศกมล บุญเรือง 2101 43
52440636 นางสาวขจีนาฎย์ สุขเกษม 2101 43
52440647 นายเจนรัฐ อุบลลา 2101 41
52440666 นายเทพนคร สุดถนอม 2101 39
52440667 นายธนากร สวัสดี 2101 39
52440676 นางสาวนพวรรณ ขำเนียม 2101 46
52440683 นายนิวัฒน์ เกตุมณี 2101 59
52440684 นายปกรณ์ ขำดี 2101 44
52440704 นางสาวมนตรา อิฐงาม 2101 47
52440709 นายวรวัฒน์ ธวัชชนะ 2101 37
52440720 นางสาวศิวพร มีจินดา 2101 31
52441265 นางสาวกิตติมา ศรีสมุทร 2101 33
52441266 นางสาวกิตติวรรณ ศรีเผือก 2101 41
52441269 นายไกรสิงห์ เอ็งพัวศรี 2101 42
52441270 นายคมกริช สร้อยสน 2101 37
52441271 นางสาวจรรยา วันทนา 2101 28
52441274 นางสาวจิรนันท์ ม่วงไหม 2101 42
52441277 นางสาวจุฑามาศ ธรรมมงคล 2101 32
52441279 นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มจันทร์ 2101 33
52441283 นายชยกร สุวรรณจรัส 2101 38
52441286 นายชวดล ไชยอรรถ 2101 34
52441287 นายชานนท์ คูมีชัย 2101 30
52441305 นายธนิต มีเนียม 2101 41
52441306 นางสาวธัญรมณ จิรพิสัยสุข 2101 35
52441310 นายธีรศิษฏ์ ฐาปนา 2101 29
52441311 นายนคร โชคสมานชัย 2101 45
52441314 นางสาวนริศรา อธิไพศาล 2101 32
52441315 นายนฤดล ปะกิระนา 2101 39
52441321 นางสาวประภัสสร อุ่นใจ 2101 31
52441322 นางสาวประวีณ์นุช เปลี่ยนโมฬี 2101 46
52441325 นางสาวปวีณา พุ่มเข็มทอง 2101 25
52441331 นางสาวปิยะนันท์ เธียรประภาพร 2101 48
52441333 นายพงศ์ดนัย เที่ยงล้ำ 2101 31
52441340 นางสาวพิมพ์มาดา เจียพานิชย์ 2101 26
52441341 นางสาวฟองชล อินทรโชติ 2101 37
52441343 นายภานุพงษ์ อินทรปถัมภ์ 2101 34
52441345 นางสาวภีรติ แพสุวรรณ 2101 36
52441346 นางสาวมณชญา สระบุรี 2101 36
52441347 นางสาวมาลินี เอี่ยมพิจิตร 2101 26
52441360 นางสาววรรณา ยงปัญญา 2101 31
52441364 นายวศิน จริยานุรัตน์ 2101 29
52441372 นายวีระพันธ์ ปัดโต 2101 26
52441381 นายศุภกร เลิศล้ำ 2101 36
52441382 นายศุภกฤต เลิศล้ำ 2101 42
52441388 นางสาวสรีรัตน์ ศิริกุล 2101 41
52441402 นางสาวอรวรรณ สาระ 2101 40
52441403 นางสาวอลิสา สุขเจริญ 2101 40
52441406 นางสาวอารีวรรณ พาณิชนิกร 2101 55
52441407 นายเอกสิทธิ์ ประดับรัตน์ 2101 31
52440628 นายกษิดิ์ สุขสอาด 2102 22
52440641 นายจักรพันธุ์ ทันใจ 2102 42
52440643 นางสาวจินตนา พรมหู 2102 38
52440669 นายธรรมรัตน์ เจาะสุนทร 2102 28
52440678 นายนวพล เทศรุ่งเรือง 2102 45
52440679 นางสาวนะภาพร อยู่ศิริ 2102 36
52440687 นางสาวปัทมา เย็นคลาย 2102 35
52440688 นางสาวปาริชาติ คุณปลื้ม 2102 44.65
52440693 นายพิพัฒน์ ศิลปวิทยา 2102 31
52440698 นางสาวภัทร์ชนัน สงสะนะ 2102 25
52440699 นางสาวภัทราวรรณ เส็งชื่น 2102 40
52440700 นางสาวภัสราพรรณ ศรีประภา 2102 32
52440702 นายภูริทัต ประกอบลาภผล 2102 24
52440707 นายรังสรรค์ ไชยเสน 2102 44
52440710 นายวัชรพงษ์ กาหลง 2102 39
52440712 นายวันชนะ ธรรมเจริญ 2102 44
52440713 นางสาววิชชุดา เพียรพิทักษ์ 2102 43
52440722 นายสิทธินาถ นวลแก้ว 2102 37
52440737 นายอภิชา โยธาวงศ์ 2102 35
52440743 นายอันดรูว์ เนตรจำนงค์ 2102 46
52440748 นางสาวเอมอร โชคชัยพลกุล 2102 36
52441261 นางสาวกนกวรรณ ฟักทองพรรณ 2102 28
52441263 นางสาวกมลพรรณ สวนสิน 2102 38
52441289 นางสาวฐปนัท เอี้ยงสมุทร์ 2102 38
52441304 นายธนวัฒน์ ภูวเศรษฐ 2102 28
52441316 นายนัฐพงษ์ กรรณิกา 2102 30
52441318 นางสาวนันทนา อุ่นแก้ว 2102 37
52441324 นางสาวปรีญา ฤทธิ์นาค 2102 30
52441328 นายปิยณัฐ เข็มเล็ก 2102 36
52441329 นางสาวปิยพร หมวดแก้ว 2102 34
52441338 นางสาวพิชญาณี บรรพต 2102 42
52441339 นายพิทยา คล่องใจ 2102 46
52441348 นางสาวมินตรา พูลกระจ่าง 2102 18
52441349 นางสาวยุวดี คล้ายเงิน 2102 32
52441351 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทิพยรัตน์ 2102 40
52441353 นางสาวรัตน์สุดา หม้อทอง 2102 33
52441354 นางสาวรุ่งทิวา บุตรนาโค 2102 51
52441355 นางสาวเรียวรุ้ง แก้วกิตติ 2102 35
52441357 นางสาวลลิตา รัตนพรชัย 2102 34
52441369 นายวิษณุ ไชยสิทธิ์ 2102 46
52441379 นางสาวศิริพร มิสาวงค์ 2102 28
52441380 นางสาวศิริลักษณ์ ศิลาอ่อน 2102 37
52441392 นางสาวสุพัตรา ผูกสุวรรณ์ 2102 35
52441399 นายอนุศักดิ์ ผาสุข 2102 26
52441401 นายอรรถพล อุบล 2102 36
52441404 นางสาวอัจฉรา เทพีรัตน์ 2102 43
52520491 นายณพวุฒิ กังสดาร 2102 27
52520495 นายนพเดช คุณปลื้ม 2102 44
52520523 นายสุทธิพงษ์ หน่ายคอน 2102 23.75
52440063 นางสาวสถิตย์ภรณ์ เรือนดี 2103 37
52440625 นางสาวกนกวรรณ ศรีวัฒนวรชัย 2103 32
52440627 นายกษมา เตมีประเสริฐกิจ 2103 37
52440632 นางสาวกิตติกา เนียมพิทักษ์ 2103 31
52440635 นางสาวเกศริน ภูสิทธิ์ 2103 35
52440640 นายจตุรงค์ ยังถาวร 2103 36
52440645 นางสาวจิราวรรณ สุขเกษม 2103 24
52440646 นางสาวจุฑามาศ คงสมบัติ 2103 47
52440657 นางสาวฐิฏิกาญจน์ บัวผัน 2103 37
52440661 นายณัฐพงศ์ สายอุ่นใจ 2103 29
52440671 นายธวัธชัย พวงพี่ 2103 29
52440686 นางสาวปวีณา ทองคำสุข 2103 44
52440691 นางสาวพรสิตา หิรัญปราการ 2103 33
52440701 นายภาณุพงศ์ ภัทรยิ่งยง 2103 37
52440711 นายวัชรพล อรุณวัชรพันธ์ 2103 33
52440717 นายวิรุฬห์ นัจสิทธิ์ 2103 25
52440727 นางสาวสุนันธา วีระพงษ์ 2103 22
52440728 นางสาวสุภาวดี สุขปรั่ง 2103 32
52440732 นางสาวหัทยา หงษา 2103 32
52440735 นางสาวอธิติยา สิริชัยเจริญกล 2103 28
52440745 นางสาวอำพร จุลเจือ 2103 29
52441260 นางสาวกนกภรณ์ ประชุมศักดิ์ 2103 42
52441267 นางสาวกุสุมา ฉัตรโชติกุล 2103 53
52441268 นายเกรียงศักดิ์ นามสนิท 2103 24
52441273 นางสาวจันทรา พวงน้ำอ่าง 2103 21
52441281 นายเฉลิมพล แสนปลื้ม 2103 26
52441282 นายชญานิน เทียนทอง 2103 32
52441290 นายฐิติพัฒน์ จารย์พิมพ์ 2103 41
52441302 นายทินวัฒน์ เกษรนวล 2103 38
52441303 นางสาวทิวาพร สุขเจริญ 2103 28.5
52441313 นางสาวนราภรณ์ ไทยยิ่ง 2103 47
52441323 นางสาวปรางทิพย์ ฐิติวัจน์ 2103 40
52441330 นางสาวปิยรัตน์ กระจ่างแจ้ง 2103 26
52441332 นางสาวปิยาภรณ์ ดีเลิศ 2103 30
52441334 นางสาวพัชรินทร์ กล้าหาญ 2103 21
52441335 นางสาวพัชรียา ลางคุลเสน 2103 33
52441344 นางสาวภาสิรี ทองขาว 2103 40
52441356 นางสาวฤทัยรัตน์ พูลสวัสดิ์ 2103 37
52441361 นางสาววราลักษณ์ แสงสว่าง 2103 31
52441365 นางสาววานิสสา โสดารัตน์ 2103 37
52441373 นายวีระศักดิ์ ห่วงเพชร 2103 32
52441374 นายศรีอากร แก้วบัวดี 2103 29
52441376 นายศักดิ์ชัย สระทองที 2103 34
52441377 นายศักดิ์ชัย โสมนาม 2103 54
52441383 นางสาวศุภรัตน์ เวียนไชย 2103 29
52441386 นางสาวสมฤทัย ผันผ่อน 2103 29
52441387 นายสรสิช น้อยใจบุญ 2103 27
52441395 นางสาวสุรีรัตน์ ธัญรัตนศรีสกุล 2103 26
52441397 นางสาวอชิรญาณ์ จั่นสอน 2103 30
52441398 นางสาวอธิชา อัยยะศิริ 2103 46
52440017 นายวุฒิไกร แซ่จู 2104 26
52440631 นางสาวกิ่งแก้ว บริสุทธิ์ 2104 31
52440639 นายครินทร์เทพ เกตุมาลา 2104 41
52440650 นางสาวชลธิชา เกิดเปลี่ยน 2104 27
52440659 นายณัฐธชัย เลี่ยวกุล 2104 34
52440660 นางสาวณัฐธิดา ถวิลหา 2104 38
52440662 นายณัฐพงษ์ เนื่องจำนงค์ 2104 26
52440663 นายตัง คุณแก้ว 2104 37
52440673 นางสาวธัญญา ชื่นศิริ 2104 31
52440674 นางสาวธันย์ชนก ลิ้มเจริญ 2104 35
52440681 นางสาวนันทนา ขจรไตรเดช 2104 34
52440682 นายนาราพล บุญวิทยา 2104 34
52440689 นางสาวพนาวรรณ เขียวสอาด 2104 36
52440692 นางสาวพัชณี โชคสุริยะชัย 2104 39
52440696 นางสาวพุทธพร จิตสม 2104 ขาดสอบ
52440705 นายยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ 2104 35
52440708 นางสาวลัดดาวัลย์ แผนน้อย 2104 31
52440719 นายศักดิ์ปัญญา กองฮามสี 2104 31
52440724 นางสาวสิริทิพย์ วทวิก้านตง 2104 31
52440729 นายสุเมธ จริยะภูมิ 2104 33
52440730 นางสาวเสาวภาคย์ ชลธาร 2104 33
52440731 นางสาวโสรญา เฟื่องย้อย 2104 38
52440734 นายอดิพล อินทกูล 2104 36
52440736 นายอนุชา วโนทยานรักษ์ 2104 ขาดสอบ
52440739 นายอลงกรณ์ อินทรฑูต 2104 54
52440742 นางสาวอัจฉรีย์ อภิชาติอังกูร 2104 35
52440747 นายอุดมพันธ์ ตันจ้อย 2104 43
52440749 นางสาวเอริน นุตเจริญกุล 2104 ขาดสอบ
52441272 นายจรัสพงษ์ นุชวงษ์ 2104 36
52441275 นายจิรศักดิ์ พิทักษ์วศิน 2104 38
52441285 นางสาวชลลดา ปรีเจริญ 2104 24
52441291 นางสาวณัชธิญา ปัญญาภู 2104 28
52441292 นายณัฐกิตติ์ สุกใส 2104 35
52441296 นายณัฐวุฒิ ตันติราพันธ์ 2104 38
52441297 นางสาวณิชวดี โอเจริญ 2104 30
52441298 นางสาวดนยา จำนงค์ผล 2104 34
52441300 นางสาวทัศนา บุญทนาวงค์ 2104 33
52441317 นางสาวนัฐสิมา จันทร 2104 33
52441319 นางสาวนุชนาถ ทองระอา 2104 26
52441336 นายพัฒน์รพี เสนีรัตน์ 2104 25
52441342 นางสาวภาณุมาศ เจริญเกตุ 2104 25
52441358 นายวชิระ ชื่นชม 2104 41
52441362 นางสาววริศรา เอี่ยมสอาด 2104 21
52441366 นางสาววารี ตนรัตน์ 2104 37
52441370 นายวิษณุ สมพงษ์ชัยกุล 2104 29
52441384 นางสาวสกุลรัตน์ ตุงคะเสน 2104 33
52441385 นายสถิตพงศ์ ชื่นบาน 2104 40
52441389 นางสาวสิริกัญญา ขาวกา 2104 29
52441390 นางสาวสิริภา สมใจเพ็ง 2104 ขาดสอบ
52441391 นายสุพจน์ ดุลยสิทธิ์ 2104 39
52441393 นางสาวสุภาพร น้ำจันทร์ 2104 30
49620841 นายกิตินันท์ สงครามสุข 2105 32
52440003 นางสาวเกตุนภัส มัชฌิโม 2105 41
52440006 นางสาวจิรภา ศรีสวัสดิ์ 2105 40
52440010 นางสาวปารญา กองปราโมทย์ 2105 53
52440012 นายพชร สุพรรรพงศ์ 2105 50
52440016 นางสาววารุณี จุ้ยวิเศษ 2105 35
52440053 นางสาวกนกภรณ์ ยันตรีสิงห์ 2105 44
52440626 นายกฤษฎา ตัณฑเศรณีวัฒน์ 2105 32
52440630 นางสาวกาญดา สิงห์ทอง 2105 25
52440633 นายกิตติพล จันทร์กระจ่าง 2105 43
52440638 นายคเณศ นรารักษ์ 2105 35
52440642 นางสาวจินตนา จงเรียน 2105 32
52440648 นายฉัตรชัย บุญอนุกูล 2105 36
52440655 นายชาติชาย วนิชย์ถนอม 2105 36
52440656 นายชิตพล งามเสมอ 2105 45
52440658 นายณรงค์ชัย รุจิพรสกุล 2105 34
52440665 นายทัศนัย บุญรอด 2105 25
52440668 นางสาวธนิษฐา ชาวเวียง 2105 26
52440677 นางสาวกชมล พุ่มนิมิตร 2105 55
52440680 นางสาวนันท์นภัส กลองชิต 2105 33.25
52440685 นางสาวปวีณ ไชยเนตร 2105 38
52440694 นายพิษณุพจณ์ กิตติพัชรเกษม 2105 39
52440695 นายพีระณัฐ ลี้บวรกุลนันท์ 2105 38
52440697 นางสาวเพชรภักต์ อนันต์วิทยารังสี 2105 36
52440703 นายภูวดล ตรงชื่น 2105 30
52440714 นายวิทยา ศิลปสุนทร 2105 45
52440715 นายวินัย มหาปาน 2105 28
52440725 นางสาวสิริวิมล รอดหริ่ง 2105 38
52440733 นางสาวอชิตา สุดจิตร์ 2105 36
52440738 นายอภิชิต โพธิด้วง 2105 29
52440744 นายอาริฟ อารับชาห์ 2105 30
52440746 นางสาวอิชยา เมธาอรรถพงศ์ 2105 38
52441262 นางสาวกมลพร สืบชาติ 2105 ขาดสอบ
52441276 นางสาวจิรารัตน์ นาที 2105 46
52441278 นางสาวจุฑามาศ บุญณะอินทร์ 2105 36
52441280 นายเจนวิทย์ อรัญอนันตชัย 2105 37
52441293 นายณัฐนนท์ ทองสถิตย์ 2105 ขาดสอบ
52441301 นางสาวทัศนีย์ วรรณศรีจันทร์ 2105 35
52441307 นางสาวธัญลักษณ์ แสงสง่าพงษ์ 2105 32
52441308 นางสาวธารารัตน์ แพงมา 2105 25
52441309 นายธีรภพ ศรีรางวัล 2105 32
52441352 นางสาวรัตติกาล จันทร์สุขปลูก 2105 23
52441363 นางสาววลีภรณ์ ปัญญา 2105 28
52441371 นายวิสิษ ศรีมงคล 2105 32
52441375 นางสาวศศิธร โพธิ์หอม 2105 22
52441394 นางสาวสุรัชดา เพชรแสงใส 2105 33
52441396 นางสาวโสภา งามบุญแก้ว 2105 28
52441405 นายอาณัติ สุภาพ 2105 40
52440043 นางสาวณัฐชยา คณารักษ์ 2106 61
52440044 นางสาวธัญลักษณ์ ทองกร 2106 35
52440046 นางสาวพรนภา ภาราม 2106 39
52440047 นายพีรวัส วังบอน 2106 47
52440488 นางสาวกัลยา สุทธิศิลป์ 2106 36
52440494 นายคมสัน ธัญญประดิษฐ์ 2106 29
52440499 นายจิโรจ ไชยสูงเนิน 2106 32
52440511 นายเชิงชัย ล้อตระกูลนุกิจ 2106 35
52440517 นางสาวณัฐกานต์ สดศรี 2106 42
52440518 นายณัฐพล จิตร์แสวง 2106 27
52440525 นายตรีเพชร มโนวรกุล 2106 45
52440532 นายธวัชชัย ล้อตระกูลนุกิจ 2106 32.3
52440539 นายธีระพล บุปผาลา 2106 44
52440540 นายนพวัฒน์ พาสุวรรณ 2106 45
52440545 นางสาวเบญจมาศ บุญปลูก 2106 44
52440554 นางสาวผกายวรรณ แก้วรัตน์ 2106 41
52440564 นางสาวพัชรพร เกิดทรัพย์ 2106 47
52440567 นายภาณุพงษ์ แดงสีบัว 2106 35
52440572 นายเมธาสิทธิ์ ประทีปสุข 2106 38
52440577 นางสาวรัตนาวลี ทิพยมณฑล 2106 36
52440584 นางสาววัชราภรณ์ จำเริญ 2106 37
52440585 นายวันชนะ เม่นบางผึ้ง 2106 20
52440587 นายวิทวัส ธนาภรณ์ 2106 32
52440605 นางสาวสุชานุช ชนะรักษ์ 2106 42
52440607 นายสุทธิพงษ์ เต็มศิริ 2106 42
52440611 นางสาวสุมลรัตน์ ด้วงงาม 2106 30
52440619 นางสาวอัญจนา ตั้งโลหะสุวรรณ 2106 36
52440623 นางสาวอุษา ศรีสุวรรณ 2106 55
52440902 นางสาวกมลวรรณ สอนพุดไทย 2106 48
52440916 นายณัฐดนัย จันทสิน 2106 37
52440921 นางสาวณิชานันท์ สาระคร 2106 34
52440923 นายดิลกธรรม ชาวบ้านกร่าง 2106 43
52440924 นางสาวตรีชฎา จันทะวลี 2106 21
52440927 นางสาวธนพร ฟุ้งพิทักษ์ 2106 25
52440935 นางสาวนันท์นภัส เสถียรธนาวงศ์ 2106 27
52440941 นายพงศกร ตันนิวัฒน์ 2106 43
52440943 นายพงศ์อมร ขำภูเขียว 2106 37
52440956 นางสาวมนตรา จันทสิทธิ์ 2106 37
52440962 นายรพีพงษ์ แย้มทิม 2106 46
52440963 นางสาวรวินันท์ จันทร์พูล 2106 39
52440965 นางสาวรัตน์ติยาพร โทผา 2106 38
52440967 นางสาววนิดา บุญรัตน์ 2106 39
52440972 นายวศพล ขูดแก้ว 2106 27
52440977 นายวิรุธ กล้าหาญ 2106 36
52440980 นายศรัณย์ ภูมิกระจ่าง 2106 46
52440987 นายสถาพร สุขเกิด 2106 32
52440991 นางสาวสิรินาถ ตั้งพาณิชย์ 2106 36
52440992 นางสาวสิวลี นันทนพิบูล 2106 44
52440994 นางสาวสุนัฐดา สุนทรวัฒน์ 2106 27
52441008 นางสาวอารยา จันทดา 2106 34
51525977 นางสาวพลอยณิชชา วิริยะเดชาวัฒน์ 2107 32
52440483 นายกนก ทองสกุล 2107 38
52440485 นายกฤษณะ เยี่ยมสมุทร 2107 45
52440487 นางสาวกัญชณา เหลือชม 2107 32
52440495 นายจักรพงศ์ เจริญงามวงศ์วาน 2107 32
52440510 นางสาวชุลีกร โพธิ์กิ่ง 2107 31
52440520 นายณัฐภพ พิพัฒน์พงศ์หิรัญ 2107 39
52440521 นางสาวณัฐวดี บุญกอง 2107 38
52440522 นายณัฐวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์ 2107 30
52440523 นางสาวณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์ 2107 47
52440524 นางสาวดวงนภา เต็มเปี่ยม 2107 38
52440527 นางสาวทิพย์วดี ศรีสุข 2107 32
52440530 นางสาวธนัชพร สุริยเสถียรพงษ์ 2107 25
52440533 นางสาวธัญญารัตน์ ไวฉลาด 2107 34
52440537 นายธิติพัทธ์ แสนมุข 2107 45
52440544 นายบุณยกิตติ สุขโข 2107 34
52440547 นางสาวปณิชา ชิเนนทโรภาส 2107 30
52440548 นางสาวปภัศร ไทยเรือง 2107 33
52440549 นางสาวปรมาภรณ์ วรศรี 2107 33
52440550 นางสาวประภากร พรหมศิรินนท์ 2107 19
52440560 นางสาวพรทิวา รำเรือง 2107 33
52440565 นางสาวพิชชาพร คุ้มครองทรัพย์ 2107 43
52440569 นายภูวินทร์ ศรีรัตนพิบูล 2107 28
52440580 นายวรพัฒน์ จิตประสงค์ 2107 41
52440581 นางสาววรฤทัย แซ่เฮ้ง 2107 37
52440582 นายวรเศรษฐ สถิตชลาลัย 2107 31
52440583 นายวสุโชค ธีรพิริยะ 2107 30
52440586 นางสาววิจิตรา ปธานราษฎร์ 2107 32
52440595 นายศุภฤกษ์ ไชยโรจน์ 2107 ขาดสอบ
52440596 นางสาวสถิตพร เรืองจันทร์ 2107 43
52440599 นายสัตยา แฝงบุญ 2107 31
52440612 นางสาวสุมิตตา โคตถา 2107 37
52440614 นายเสกสันต์ ชนะสาร 2107 26
52440618 นางสาวอัชฎาพร สุขสุด 2107 33
52440621 นายอัฎฐวีร์ ติณสุข 2107 22
52440903 นางสาวกรณิกา แก้วเมืองกลาง 2107 26
52440907 นางสาวจิตรพิสุทธิ์ บุษยากุล 2107 47
52440909 นายจิรเดช เชิงกล 2107 38
52440911 นางสาวจีรนันท์ สินธุ 2107 34
52440913 นางสาวชลัทนภา ใหม่เจริญ 2107 41
52440919 นายณัฐวัตร สงเคราะห์ 2107 20
52440928 นายธนะชัย สุภผล 2107 36
52440937 นางสาวเนตรนภา จันทร์บัว 2107 30
52440944 นางสาวพรพรรณ สิทธิคุณ 2107 42
52440945 นางสาวพรไพลิน เดชดอนบม 2107 28
52440947 นางสาวพรรณิกา แสงบ้านยาง 2107 38
52440970 นายวรานันท์ ไชยขันธ์ 2107 46
52440974 นายวาสันต์ การมันคี 2107 42
52440989 นางสาวสายสิญจน์ ดีโอคัมโป 2107 42
52440998 นางสาวอนงค์นาฏ พัฒน์ระวังด่าน 2107 40
52441007 นางสาวอามาจรี เสริมสุข 2107 22
52441009 นางสาวอิงคพัฒน์ หลวงไผ่ชัยกุล 2107 52
52440493 นายคมสัน เจริญสุข 2108 48
52440497 นายจิระเดช ไทยประสิทธิ์ 2108 33
52440504 นายชนินทร์ ทรงธนวงศ์ 2108 54
52440509 นายชีวณัฐ ภิญโญพิศุทธิ์ 2108 25
52440514 นายฐิติรัตน์ สีเหมือน 2108 32
52440519 นายณัฐพล ดรุนัยธร 2108 32
52440526 นางสาวทัศพร แสนนาม 2108 32
52440535 นางสาวธิดา อิศรพร 2108 47
52440536 นางสาวธิดาพร นาคถาวร 2108 31
52440543 นางสาวบุญธิดา อ่วมเถื่อน 2108 36
52440552 นายปสพพงษ์ สนองพงษ์ 2108 28
52440556 นางสาวผุสรัตน์ ป้องปัดชา 2108 33
52440557 นายพงศกร ผลขำ 2108 36
52440563 นายพสธร นาชัยเพ็ชร 2108 26
52440570 นางสาวมลจิรา เมฆสองสี 2108 28
52440571 นางสาวมินตรา จิตรถิ่น 2108 33
52440575 นายยุทธชัย สุริทัย 2108 47
52440594 นายศุภชาติ บุณยรัตพันธุ์ 2108 49
52440601 นายสิทธิพร นาคสิน 2108 28
52440608 นายสุทธิพงษ์ มีบุญ 2108 31
52440620 นางสาวอัญชลี พันธ์เฉลิมชัย 2108 26
52440622 นางสาวอาทิตยา ตันติตยาพงษ์ 2108 48
52440904 นายกฤษฏิ์ชนันทน์ วัฒนกุล 2108 42
52440905 นายก้องพิสิษฐ์ รักษาศิลป์ 2108 ขาดสอบ
52440912 นางสาวชนิดา รูปเตี้ย 2108 34
52440931 นางสาวธัญญารัตน์ เตศิริ 2108 40
52440932 นางสาวนราวรรณ หอมวงศ์ 2108 38
52440939 นางสาวปรียาภรณ์ อุปเวช 2108 25
52440950 นายพิพัฒสกุล แสงจ้า 2108 29.45
52440954 นายภควัต ตรีรัตนเวช 2108 36
52440955 นางสาวภาคินี สมุทรคีรี 2108 35
52440959 นางสาวมัณฑิรา บุตรี 2108 38
52440973 นายวันเฉลิม ผู้ภักดี 2108 37
52440976 นางสาววิภาภรณ์ บุญญา 2108 30
52440988 นายสรวิชญ์ โสทรอุดมทรัพย์ 2108 39
52441002 นางสาวอภิญญา เลิศวรารักษ์ 2108 34
52441004 นายอภิภู เครือวรรณ 2108 26
52440067 นายพุทธิสุต แสนปัญญา 2109 35
52440492 นายคณิณพงศ์ เจริญสหายานนท์ 2109 ขาดสอบ
52440498 นายจิราวุฒิ อโนมานที 2109 20
52440508 นางสาวชิษณุชา บุตรศาสตร์ 2109 ขาดสอบ
52440513 นายฐิติรัตน์ สถาปิตานนท์ 2109 33
52440515 นายณฐวัน กิจยะกานนท์ 2109 29
52440528 นายเทพคชา อมรเดโช 2109 30
52440529 นายธนกิจ ชัยสุข 2109 32
52440538 นายธีรพงษ์ รูปเล็ก 2109 34
52440541 นายนรินทร์พงศ์ ศิริรักษ์ 2109 47
52440542 นางสาวนฤมล โกสีนาม 2109 30
52440553 นางสาวปาริชาต แปโค 2109 39
52440555 นายผดุงเกียรติ์ แจ่มแจ้ง 2109 34
52440558 นายพงศ์ศักดิ์ เตียวเจริญ 2109 34
52440559 นายพงษ์เพชร พงษ์ประดิษฐ์ 2109 ขาดสอบ
52440566 นายพิชิต ผลบุญ 2109 29
52440574 นายยศวัตร สวัสดินันทน์ 2109 26
52440590 นางสาวศิยาภัสร์ ธาราสุข 2109 32
52440591 นางสาวศิรินันท์ จันทร์อารักษ์ 2109 35
52440593 นางสาวศิวภา เชิญขวัญชัย 2109 28
52440603 นางสาวสุขจิตตา หนองใหญ่ 2109 30
52440606 นายสุทธิชัย เงินขาว 2109 44
52440908 นางสาวจิตรา โกศลานันท์ 2109 22
52440917 นายณัฐนนท์ เถรว่อง 2109 34
52440925 นางสาวตวงมณี สุพรรณเภสัช 2109 36
52440926 นายตุลยเศรษฐ์ เหลามี 2109 44
52440934 นายนัฐวุฒิ เฉลิมศรี 2109 23
52440936 นายนำโชค บุญใคร่ 2109 41
52440938 นางสาวเบญญา ทองพลับ 2109 30
52440940 นายปิยะพงษ์ อินทร์เทพ 2109 28
52440942 นายพงศ์ภรณ์ แซ่เตียว 2109 35
52440948 นายพลัฏฐ์ เปี่ยมวิวรรธนา 2109 29
52440951 นายพิมภรากร หนูเนียม 2109 26
52440952 นางสาวพิมลจิตร์ กาบบัวทอง 2109 26
52440958 นางสาวมนัสชนก ตรีพรหม 2109 32
52440960 นางสาวมัดใจ หัตถกี 2109 34
52440961 นางสาวเมวิญา วงศ์อาษา 2109 31
52440966 นางสาวลักขณา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ 2109 27
52440968 นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ 2109 46
52440975 นายวิทยา พิมลา 2109 33
52440983 นายศิวกร ศรีบุระ 2109 37
52440990 นางสาวสินีนาฏ เหลืองวิไล 2109 33
52440995 นายสุพจน์ ตองกระโทก 2109 41
52440997 นายอธิกร บริสุทธิ์ 2109 29
52440999 นายอนุรักษ์ อัมโภชานนท์ 2109 50
52441001 นางสาวอภิชญา ร่อนรา 2109 41
52441003 นายอภิเดช จิตโสภากุล 2109 32
52440045 นางสาวปภานันท์ อารยะรุ่งเจริญกิจ 2110 39
52440049 นางสาวรัตติยา ดีน้ำจืด 2110 45
52440071 นางสาววราพร โพธิ์เงิน 2110 54.15
52440484 นางสาวกมลพร ผดุงผล 2110 36
52440486 นายกษิดิ์พัฒน์ พุทธา 2110 34
52440490 นายเกียรติศักดิ์ โควัน 2110 36
52440500 นางสาวจุฑารัตน์ ดีวิ 2110 22
52440501 นายเจตนิพิฐ คล่องธนพันธ์ 2110 41
52440502 นายเจนณรงค์ พงษ์รามัญ 2110 41
52440503 นางสาวชญาภัช ปวรจิรภัทร 2110 52
52440505 นางสาวชมภัสสร วิวัฒน์วรารมณ์ 2110 60
52440531 นายธนิถ ดำรงพงศ์สว่าง 2110 44
52440534 นายธันยากร ซุ่นหลี 2110 27
52440546 นายโบราณ พิธีรัตนานนท์ 2110 39
52440551 นางสาวปรียานุช เหรียญสุวรรณ 2110 29
52440568 นายภูมิพัฒน์ สาระธนะ 2110 30
52440573 นางสาวยลดา แป้นดี 2110 30
52440576 นายรัฐศิริ ศิริมังคลา 2110 38
52440579 นายเรืองศักดิ์ ศิริบุตร 2110 39
52440589 นายศรัณยู รุ่งเจริญไพศาล 2110 25
52440598 นายสรธัญ มันทิกะ 2110 42
52440600 นายสันตชัย เข็มกลัด 2110 48
52440604 นายสุขสันต์ ตุ้มหอม 2110 36
52440609 นางสาวสุนิสา งบสูงเนิน 2110 43
52440610 นางสาวสุภัจฉรีย์ สังข์เงิน 2110 36
52440613 นายสุเมธ ทาสี 2110 30
52440615 นายองอาจ วิเชียรพงษ์ 2110 37
52440617 นายอัครวิทย์ มาลี 2110 27
52440906 นายจักรพงษ์ พลเสนา 2110 35
52440910 นายจิรวัฒน์ ปามา 2110 36
52440915 นางสาวณัฏฐนันท์ รัตนรินทร์ 2110 35
52440918 นายณัฐพงษ์ คำมาบุตร 2110 34
52440922 นายดนุนัย พิสุทธินรเศรษฐ์ 2110 38
52440946 นางสาวพรยุพา ชาลีชาติ 2110 36
52440971 นางสาววริศรา อรุณรัตน์ 2110 47
52440979 นายศตวรรษ เลิศรัตน์ 2110 38
52440984 นายศุภรัช สิทธิวงศ์ 2110 29
52440996 นางสาวสุภาวดี สนธิเพ็ชร 2110 35
52441006 นายอรรคพงศ์ ด่านเกษม 2110 25
52441010 นางสาวอิศราภรณ์ กลิ่นธูป 2110 43
52441411 นางสาวนงลักษณ์ ทองกล่ำ 2110 40
49621749 นางสาวพัชรินทร์ โปษยาศวิน 2111 50
50627306 นางสาวเบญญาภา ดีประชา 2111 ขาดสอบ
52440718 นายวุฒิชาติ วิรเศรษฐ์ 2111 54
52440721 นายสามารถ สุวรรณา 2111 38
52440723 นางสาวสินีนาฏ เกษมสันติกุล 2111 33
52440741 นางสาวอัจฉราพรรณ ชมศรี 2111 62
52441295 นายณัฐพล พรเลิศ 2111 ขาดสอบ
52441367 นางสาววิภารัตน์ วาสันต์ 2111 38