บันทึกข้อความ

งานบุคคล
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
การลาศึกษา อบรม ดูงานฯ [แบบฟอร์ม]
การขอมีบัตรประจำตัว [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ขออนุญาตไปราชการ ขั้นตอน แบบฟอร์ม
การยื่นคำร้องขอที่พักอาศัย   [แบบฟอร์ม]
การลาป่วย   [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
การลากิจ   [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
การลาคลอดบุตร  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
การลาพักผ่อน  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
การลาอุปสมบท   [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ประกันสังคม  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
การขอหนังสือรับรอง  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
นโยบายและนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  [เอกสาร] [แบบฟอร์ม]
งานการเงินและบัญชี
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
FN01-ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1465287552_zip
FN02-ค่าเลี้ยงรับรอง 1465287552_zip
FN03-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ฝึกอบรม 1465287552_zip
FN04-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 1465287552_zip
FN05-ค่าใช้จ่ายของนิสิต 1465287552_zip
FN06-ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 1465287552_zip
FN07-ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา  1465287552_zip
FN08-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ  1465287552_zip
FN09-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ  1465287552_zip
FN10-ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์-งานนิพนธ์  1465287552_zip
FN11-ค่าตอบแทนนอกเวลา-การจัดการศึกษาภาคพิเศษ  1465287552_zip
FN12-ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน   [ขั้นตอน]  1465287552_zip
FN13-ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน  1465287552_zip
FN14-ค่าตอบแทนสอบประมวลความรู้  1465287552_zip
FN15-ค่าสอน-สอบ  1465287552_zip
FN16-ใบรับรองการจ่ายเงิน 1465287552_zip
FN17-ใบสำคัญรับเงิน 1465287552_zip
การเบิกค่าการศึกษาบุตร [ขั้นตอน] 1465287552_zip
การเบิกค่ารักษาพยาบาล [ขั้นตอน] 1465287552_zip
การเบิกทุนการศึกษาสำหรับนิสิต [ขั้นตอน]
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ [ขั้นตอน]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน [ขั้นตอน]
สัญญายืมเงิน 1465287552_zip
แนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการประกอบการรายงานรายรับ-รายจ่าย 1465287552_zip
แบบการรับบริจาค 1465287552_zip
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน 1465287552_zip
ใบมอบฉันทะ 1465287552_zip
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 1465287552_zip
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 – 056/2559 1465287552_zip
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 – 038/2559 1465287552_zip
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ.2559 – 039/2559 1465287552_zip
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ_31ส.ค.2559_ศธ6200/ว02346 1465287552_zip
แนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ_2ก.ย.2559_ศธ6228/ว0218 1465287552_zip
การส่งรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ_5ก.ย.2559_ศธ6228/ว0234 1465287552_zip
รูปแบบการรายงาน รายรับ รายจ่ายการบริการวิชาการ_6ก.ย.2559_ศธ6200/ว02572 1465287552_zip
มติกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่4/2559 การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ_5ก.ย.2559_ศธ6213.1/526 1465287552_zip
แนวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายสวัสดิการคณะวิทยาการสารสนเทศ_7ก.ย.2559_ศธ6213.1/540 1465287552_zip
[/http://www.informatics.buu.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/01/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-039-2559.pdvc_column]
งานพัสดุ
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
การขอยืม/คืน ครุภัณฑ์ [ขั้นตอน]
การขออนุมัติ ซื้อ/จ้าง/ซ่อม [ขั้นตอน]
วิจัย
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการทำสัญญารับทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ [ขั้นตอน]
สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [แบบฟอร์ม]
หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  [หลักเกณฑ์]
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  [กรอบเวลา]
แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  [แนวทาง]
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ [ขั้นตอน]
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่1   [บันทึกข้อความ]
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่2   [บันทึกข้อความ]
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่3   [บันทึกข้อความ]
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย   [บันทึกข้อความ]
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย   [แบบรายงาน]
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   [บันทึกข้อความ]
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์   [บันทึกข้อความ]