นิสิตระดับปริญญาตรี
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
การยื่นสอบโครงงานและสหกิจศึกษา  [ขั้นตอน]  [แบบฟอร์ม]
การเขียนโครงงาน  [ขั้นตอน]  [แบบฟอร์ม]
กิจการนิสิตและสโมสรนิสิต  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ขอมีบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
คำร้อง  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
แบบฟอร์มลาเรียน  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ขออนุมติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]
ขออนุมติเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2556 [ข้อบังคับ]
คู่มือการส่งบทความเข้าระบบ OJS สำหรับนิสิต [ขั้นตอน]

 

 

*******************************************************************************************************************************************************