นิสิตระดับปริญญาตรี
ชื่อแบบฟอร์ม ขั้นตอน แบบฟอร์ม
การยื่นสอบโครงงานและสหกิจศึกษา  [ขั้นตอน]  [แบบฟอร์ม]
การเขียนโครงงาน  [ขั้นตอน]  [แบบฟอร์ม]
กิจการนิสิตและสโมสรนิสิต  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ขอมีบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
คำร้อง  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
แบบฟอร์มลาเรียน  [ขั้นตอน] [แบบฟอร์ม]
ขออนุมติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]
ขออนุมติเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2556 [ข้อบังคับ]
คู่มือการส่งบทความเข้าระบบ OJS สำหรับนิสิต [ขั้นตอน]
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อแบบฟอร์ม PDF DOC
Graduate-Roadmap  [PDF]
แบบเสนอชื่อเรื่องและแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (วก 01)  [PDF] [DOC]
บันทึกการสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (วก 02)  [PDF] [DOC]
แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  (วก 02/2)  [PDF] [DOC]
แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (วก 03)  [PDF] [DOC]
แบบบันทึกการสอบปากเปล่าและแบบแจ้งผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (วก 03/2)  [PDF] [DOC]
แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า (วก 04)  [PDF] [DOC]
แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์   (วก 05)  [PDF] [DOC]
แบบฟอร์มขอขยายเวลาเรียน (วก 12)  [PDF] [DOC]
แบบฟอร์มแบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  [PDF] [DOC]
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับมีนาคม 2556)  [PDF]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2556  [ข้อบังคับ]
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน) (สำหรับนิสิต) [แบบฟอร์ม]