Print  CSV  Excel  Copy  
  
Print  CSV  Excel  Copy  

 

รายงานการเปิดรับสมัครนิสิตระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2560

รายงานจำนวนนิิสิตที่จบการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2559

 

รายงานการมีงานทำของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

 

รายงานงบการเงินประจำปีการศึกษา 2560

 

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปี 2550 – 2560