ประธานกรรมการ
krisana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ
tus
pusit1_0


ดร.ทัศนีย์ เจริญพร
รองคณบดี

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล
รองคณบดี

นายภูสิต กุลเกษม
รองคณบดี

prajaks

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน
รองคณบดี

กรรมการ
non

ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
ประธานสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล
ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์


เลขานุการ
yyu1-2

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
nid
onanong

นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน