ประธานกรรมการ
krisana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Expert01

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

 

Expert02

นายเสรี ชิโนดม

 

kosin

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

 

kwan

ดร.กว้าน สีตะธนี

 

คณะกรรมการ
benchaporn

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

กรรมการ


tus

ดร.ทัศนีย์  เจริญพร

กรรมการ

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
nuansri

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา

komate

ดร.โกเมศ อัมพวัน

hem

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

กรรมการและเลขานุการ

pusit1_0

นายภูสิต  กุลเกษม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

yyu1-2

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร

ผู้ช่วยเลขานุการ