B-janyaban

 • อาจารย์ย่อมรักและเมตตาศิษย์ โดยเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและให้กำลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์โดยเท่าเทียมกัน
 • อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการอบรม สั่งสอนศิษย์ให้ความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม อย่างเต็มความสามารถ และด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • อาจารย์ต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
 • อาจารย์ต้องไม่ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
 • อาจารย์ต้องไม่เปิดเผยความลับของศิษย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ โดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศิษย์
 • อาจารย์ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่บังคับให้ศิษย์กระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน
 • อาจารย์ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์
 • อาจารย์ต้องพัฒนาตนทางด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • อาจารย์ต้องไม่นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ
 • อาจารย์ควรประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • อาจารย์ควรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมในทางสร้างสรรค์