ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

Dr. Nutthanon Leelathakul

  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • Email :  nutthanon@buu.ac.th
  • ห้องทำงาน :  IF-912B
  • โทรศัพท์ :  –
  • ประวัติการศึกษา :

>> วศ.บ.(ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>> M.Eng. (Electrical and Computer Engineering), Cornell University
>> Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), Electrical and computer Carnegie Mellon University

  • สาขาที่สนใจ : 

>> Computer Network
>> Overlay Network
>> Mobile Application
>> Sensor Network
>> Smart VOIP System
>> Data Mining

  • ผลงาน :

>> Srikamdee S., Rimcharoen S., Leelathakul N. (2017). Forecasting Sugarcane Yield Using (μ+λ) Adaptive Evolution Strategies. In: Park J., Pan Y., Yi G., Loia V. (eds) Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing. CSA 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 421. Springer, Singapore.

>> Yodphet, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2016). LARG: Loss Avoidance Technical Trading Rules using Genetic Algorithm. In Proceedings of 8th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2016 (pp. 33-38). Chiang mai: Thailand.

>> Rimcharoen, S., Phiromlap, S., & Leelathakul, N. (2015). Analysis of Frequency-Based Compact Genetic Algorithm (fb-cGA). Maejo International Journal of Science and Technology, 9(1), 121-135.

>> Panphotong, K., Buasuwan, W., & Leelathakul, N. (2014). A Comparative Analysis of Appliance Classifiers for Wireless Classification System. In Proceeding of The 9th Asian Internet Engineering Conference (pp. 66-74). Chiang Mai : Chiang Mai University.

>> Rimcharoen, S., Leelathakul, N., & Srikamdee, S. (2014). A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of Thailand (SET50). In Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2014(pp. 99-104). Chonburi: Burapha University.

>> วรเชษฐ์ บัวสุวรรณ และณัฐนนท์ ลีลาตระกูล. (2556). ระบบการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน. ใน การประชุมทาง>> วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9หน้า (614-620), . กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

>> ศศิธร อารยะพูนพงศ์ และณัฐนนท์ ลีลาตระกูล. (2556). (J-Nitan) : โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตสำหรับสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 9(2). 1-6.

>> Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2013). Prediction of the Stock Exchange of Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio. In Proceedings of 5th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2013 (pp. 37-42). Chonburi:Burapha University.

>> Leelathakul, N., & Chaipah, K. (2013). Quantitative Effects of using Facebook as a Learning Tool on Students’ Performance. In Proceeding of The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (pp. 99-104). Khon Kaen : Khon Kaen University.