คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 169     ถนนลงหาด ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    http://www.informatics.buu.ac.th  ละติจูด: 13.286039, ลองจิจูด: 100.925156  โทร. +66 (0)38 10 3061, +66 (0)38 10 3096  โทรสาร +66 (0)38 39 3245