คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 169 ถนนลงหาด ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี http://www.informatics.buu.ac.th ละติจูด: 13.286039, ลองจิจูด: 100.925156 โทร. +66 (0)38 10 3061, +66 (0)38 10 3096 โทรสาร +66 (0)38 39 3245