ทุนการศึกษาจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทุนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ทุนส่งเสริมการศึกษา ที่มอบแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งนิสิตต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาของคณะฯ อยู่ในระดับดีมากถึงดีเด่น
  • ทุนผลการเรียนดีเด่น ที่มอบแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งนิสิตต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาของคณะฯ อยู่ในระดับดีเด่น
  • ทุนกิจกรรม ที่มอบแก่นิสิตที่ปฏิบัติงานกิจกรรมช่วยเหลืองานของคณะฯ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มอบแก่นิสิตที่มีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่าย โดยนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานถึงปัญหาและความจำเป็นในการขอรับทุนด้วย

โดยเงื่อนไขในการขอรับทุนในแต่ละประเภท จะมีการประกาศในแต่ละปีการศึกษา ขอให้นิสิตติดตามข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ของคณะอย่างสม่ำเสมอ
ในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่

[vc_separator color=”grey”][vc_separator color=”grey”]

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

นอกจากทุนการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้คณะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ซึ่งจะมีการประกาศเป็นระยะ ๆ โดยนิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้จากหน้าเว็บไซต์ของคณะ
ในข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา