ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

5. ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

6. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    

 

7. การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน  ใบสมัครขอรับทุน

 

ทุนสนับสนุนเงินรางวัลการทำวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

1. อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

2. อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)  ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

5. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

6. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

7. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน