ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)  ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

 

3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

 

4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

 

5. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

 

6. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

 

7. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

 

8. การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน  ใบสมัครขอรับทุน

 

ทุนสนับสนุนเงินรางวัลการทำวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

1. อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

2. อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน    ใบสมัครขอรับทุน

 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)  ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

5. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

6. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

7. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน  

 

 

  ทุนวิจัย  คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

    1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    :  เกณฑ์การขอรับทุน

    2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning)  ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

    3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

    4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

    5. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน

    6. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    : เกณฑ์การขอรับทุน