• ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Email : komate@gmail.com
 • ห้องทำงาน IF-908C
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ

 

 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Email:  nutthanon@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน:  IF-912B
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Email:  nuansri@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน: อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปาร์ค ห้อง IF-8R07
 • ห้องพักอาจารย์ IF-910D
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ
 • Email: krisana@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913B
 • ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ