• ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Email : komate@gmail.com
 • ห้องทำงาน SD 317
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ

 

 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Email:  nutthanon@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน:  SD 507
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Email:  nuansri@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน: อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิฐ์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปาร์ค
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ
 • Email: krisana@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : SD 317
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ