• ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Email : komate@gmail.com
 • Working room: SD 317

 

 • Email : pusit@buu.ac.th
 • Working room : SD 517
 • Email : benchapornj@yahoo.com
 • Working room : SD 517
 • Email : buraphalinuxserver@gmail.com
 • Working room : SD 509
 • Email: mai.janya@gmail.com
 • Working room : SD 317
 • Email: vayalun@gmail.com
 • Working room IF-908E
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Email:  nutthanon@buu.ac.th
 • Working room :  SD 507
 • Email:  kkubola@gmail.com
 • Working room :   SD 509
 • Email:  wittawas@buu.ac.th
 • Working room :  SD 510

 

 

 • Email:  werapan@buu.ac.th
 • Working room :  SD 510
 • Email:  jummumboy@gmail.com
 • Working room :  SD 510
 • (ลาศึกษาต่อ)
 • Email:  srikamdee@buu.ac.th
 • Working room :  SD 517
 • Email:  prajaks@buu.ac.th
 • Working room :  SD 507

Email:  aekapop@buu.ac.th

 Working room :  SD 410
 • Email:  ungsumalee.su@buu.ac.th
 • Working room :  IF-911F
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Email:  nuansri@buu.ac.th
 • Working room :  SD – 410
 • Email:  prawit@buu.ac.th ,priowan@gmail.com
 • Working room :  SD 511

Wantana singto

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิทยาการสารสนเทศ

Email: rsunisa@buu.ac.th

Working room : SD 509

Email : rsuwanna@buu.ac.th

Working room : SD 517

 • Email : krisana@buu.ac.th
 • Working room : SD 317
Working room :   SD – 517

Email:   jakkarin@buu.ac.th

Working room :   SD 509