สำนักงานคณบดี

ระวีนันท์ ชูสินชินภัทร

 • ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคล งานกิจการนิสิต
 • สถานที่ติดต่อ สํานักงานคณบดี ห้อง IF-211 
 • โทร. 3061
 • Email: raveenun@buu.ac.th

อรอนงค์ ร้อยทา

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2044 ต่อ 25
 • Email: onanongr@buu.ac.th

นิตยา ติรพงษ์พัฒน์

 • งานสารบรรณ
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ์
 • โทร. 2044 ต่อ 25
 • Email: nittayat@buu.ac.th

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง

 • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในคณะฯ
 • ปรึกษาปัญหาทางด้านเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2044 ต่อ 23
 • Email: isdat@buu.ac.th

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

 • ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ปรึกษาปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2044 ต่อ 23
 • Email: sithipong@buu.ac.th

สิทธิชัย สมพันธุ์

 • พัฒนาโปรแกรม
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2700 ต่อ 404
 • Email: sitthichai sompun[banksompun@gmail.com]

มาโนชญ์ ใจกว้าง

 • พัฒนาโปรแกรม
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2700 ต่อ 404
 • Email:

 

ชัยวัฒน์ โรจน์เจริญวิวัฒน์

 • พัฒนาโปรแกรม 
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2700 ต่อ 404
 • Email:

กุลชลี รัตนคร

 • ให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
 • ประสานงานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ ของคณะ
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3096
 • Email:koycomix@gmail.com

กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • ให้บริการด้านกิจการนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิต ระดับปริญญาตรีให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
 • จองใช้ห้องเรียนของคณะ
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3096
 • Email:kornsahanan@buu.ac.th

กมลวรรณ แสงระวี

 • ประสานงานเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน/ สอบ ของคณะ
  ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
 • รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิต งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3096
 • Email:kamonwans@buu.ac.th

หรรษา รอดเงิน

 • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3060
 • Email: hansa@buu.ac.th

ปัทมา วชิรพันธุ์

 • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2044 ต่อ 25
 • Email:pattamawa@buu.ac.th

ศิริจันทร์ แซ่ลี้

 • ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง ,ยืม/คืน ครุภัณฑ์
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 2044 ต่อ 25
 • Email: sirijan@buu.ac.th

สุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

 • แม่บ้าน
 • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3060

สุธน ทองปาน

 • พนักงานผลิตทดลอง
 • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • โทร. 3060

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก

เปรมปรีดา  สลับสี

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สถานที่ติดต่อ ห้อง IF8R07 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก และห้องทำงาน IF-211
 • โทร. 2700 ต่อ 412
 • Email: prempreeda@buu.ac.th