หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  แบบ 2.1

 1.  นายสกุลชาย  สารมาศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  แผน ก1

 1.  นายอนุสรณ์  วงศ์อ๊อด
 2.  นางสาวเบญจมวรรณ  ใจสูงเนิน
 3.  นายดิลก  พุ่มสุวรรณ์
 4.  นายกฤษณะ  ปุณยาพร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  แผน ก2

 1.  นายศักดิ์ชล  เมธาวุฒินันท์
 2.  นางสาวชนัญชิดา  ใจกล้า
 3.  นายวัชรพงศ์  อยู่ขวัญ
 4.  นายสิทธิชัย  ด้วงแก้ว
 5.  นายขัตติยะ  สมดี
 6.  นายเกรียงศักดิ์  วิลาวรรณ
 7.  นายสุพรชัย  สุรวัฒนาวรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  แผน ข

 1.  นายอนุชา  พึ่งผล
 2.  นางสาวกนกกาญจน์  พูลสวัสดิ์
 3.  นายสัมพันธ์  เอกวิริยกิจ
 4.  นายภาณุเดช  พรหรมเมศร์

 

กำหนดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เวลา 9.00 – 12.00 น.    สอบคัดเลือก โดยการสอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม   ห้อง 512 อาคารสิรินธร

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป      สอบสัมภาษณ์                ห้อง 515 อาคารสิรินธร

ผู้สมัครสามารถทดลองการใช้งานระบบการเขียนโปรแกรมเพื่อสอบคัดเลือก ได้ที่  smart.informatics.buu.ac.th/grad  

สำหรับ username และ password ทางคณะวิทยาการสารสนเทศได้แจ้งไปยังอีเมล์ตามที่ได้แจ้งในใบสมัครให้แล้วคะ 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทาง http://www.informatics.buu.ac.th