ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อภาษาไทย :  ปร.ด. (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Informatics)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Informatics)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 และ 5 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

หลักสูตรแบบ 1.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สำเร็จการศึกษาจากแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรียนรายวิชา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

หลักสูตรแบบ 1.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอ

หลักสูตรแบบ 2.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ข้อมูล โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

หลักสูตรแบบ 2.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 1.1

 • ดุษฎีนิพนธ์     จำนวน 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2

 • ดุษฎีนิพนธ์     จำนวน 72 หน่วยกิต

   

แบบ 2.1

 • วิชาบังคับ     จำนวน 9 หน่วยกิต

 • วิชาเลือก     จำนวน 3 หน่วยกิต

 • ดุษฎีนิพนธ์     จำนวน 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

 • วิชาบังคับ     จำนวน 9 หน่วยกิต

 • วิชาเลือก     จำนวน 15 หน่วยกิต

 • ดุษฎีนิพนธ์     จำนวน 48 หน่วยกิต