ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                            
 งานการเงิน / งานพัสดุ                                                                                                          
  ระบบบัญชีสามมิติ

 ระบบต้นทุนผลผลิต

 ระบบบริการการศึกษา(ดูตารางสอนอาจารย์เพื่อคิดภาระงาน)

 ระบบสารสนเทศกองคลังและทรัพย์สิน (ดูระเบียบการรับเงิน / การจ่ายเงิน / อื่น ๆ)

 ระบบสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่

 ระบบสารสนเทศสภามหาวิทยาลัย (ดูประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษา)

 งานบุคคล / สารบรรณ                                                                                                          
  ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 วิชาการ                                                                                                                                
 ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

 ระบบบริการการศึกษา (REG)

 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา

 ประกันคุณภาพ                                                                                                                              
  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

 งานประชาสัมพันธ์                                                                                                                              
  ระบบข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา

 ระบบสารสนเทศภายในคณะ