ประเภท ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
ปี พ.ศ. Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร
2558 3 1 11 2 17
2557 8 10 1 19
2556 6 15 21
รวม 17 1 36 3 57

 

 

 

 

วารสาร-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ ชื่อนิสิต ชื่ออาจารย์
1. Analysis of Frequency-Based Compact Genetic Algorithm (fb-cGA)  Maejo International Journal of Science and Technology. 2015, 9(01), 121-135; doi: 10.14456/mijst.2015.10 ปี 2558 นายศรีชล ภิรมย์ลาภ ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

 

วารสาร-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 0 ผลงาน

 

 

วารสาร-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 0 ผลงาน