ประเภท ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
ปี พ.ศ. Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร
2558 3 1 11 2 17
2557 8 10 1 19
2556 6 15 21
รวม 17 1 36 3 57

 

 

 

 

วารสาร-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ ชื่อผู้ทำผลงาน
1.  Mining top-k frequent-regular close pattern.  Expert Systems with Applications An International Journal, 42, 7882-7894. ปี 2558  ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 
2.  Mining top-k Episodes from Sensor Streams/Procedia Computer Science  Procedia Computer Science 69 (2015) 76-85  ปี 2558   ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

 

วารสาร-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ ชื่อผู้ทำผลงาน
1.  An ECMA-55 Minimal BASIC Compiler for x86-64 Linux ® .  Open Access computers, 3, 69-116. ปี 2557   Mr.John Gatewood Ham

 

วารสาร-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 0 ผลงาน