เอกสารหลักสูตร  ปี 54

se

เอกสารหลักสูตร  ปี 59

se
เปิดรับในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Software Engineering)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Software Engineering)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

 • ต้องสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
 • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
 • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
 • นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 15 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 60 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาคสนาม จำนวน 6 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต