เอกสารหลักสูตร ปี 54 

it-curriculum1

เอกสารหลักสูตร ปี 59

it-curriculum2

เปิดรับในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

 • ต้องสําเร็จการศึกษา ม.6 สาย วิทย์-คณิต เท่านั้นหรือ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 92 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 53 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 27 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต