เอกสารหลักสูตร ปี 54

cs1

เอกสารหลักสูตร ปี 59

cs1
เปิดรับในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

 • ต้องสําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันรับสมัคร และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม
 •  นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์‑เชิงคำนวณ
 •  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้เขียนชุดคำสั่ง (โปรแกรมเมอร์)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร‑และระบบเครือข่าย
 •  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 48 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 24 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต