ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อภาษาไทย :  วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Informatics)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Informatics)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

แผน ก1

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แผน ก2

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการสื่อผสม สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอ

แผน ข

 • สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย หรือ เป็นบุคคลที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาการสารสนเทศมาอย่างน้อย 3 ปี

แผน ก1

 • วิทยานิพนธ์     จำนวน 36 หน่วยกิต

แผน ก2

 • วิชาบังคับ     จำนวน 9 หน่วยกิต

 • วิชาเลือก     จำนวน 9 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์     จำนวน 18 หน่วยกิต

แผน ข

 • วิชาบังคับ     จำนวน 9 หน่วยกิต

 • วิชาเลือก     จำนวน 21 หน่วยกิต

 • งานค้นคว้าอิสระ     จำนวน 6 หน่วยกิต