quote-icon-2

สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล นำพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ

quote-icon
quote-icon-2

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

quote-icon
mission-hd-2
  • ทำการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และ ได้มาตรฐานทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
  • ทำการศึกษาและวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน สาขาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ให้สามารถนำไปพัฒนาวิชาการ วิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
  • ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่เปิดกว้าง สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
  • จัดกิจกรรม / โครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณธรรม นิสิตให้เป็นนักพัฒนาที่มีคุณภาพ และทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแก่วิชาชีพ

เทาเงิน – น้ำเงิน