ประเภท ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
ปี พ.ศ. Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร
2558 3 1 11 2 17
2557 8 10 1 19
2556 6 15 21
รวม 17 1 36 3 57