หน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา และ ประชาสัมพันธ์

105251845

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

 •   มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษา การรับรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการเรียน การตรวจสอบสภาพการศึกษา การเก็บรักษาประวัตินิสิต การออกเอกสารการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และข้อมูลสถิตินิสิต
regservice.buu
105251845

กองกิจการนิสิต

 •  ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน หอพักนิสิต, นศท./การทหาร, ประกันอุบัติแหตุและสุขภาพ, ทะเบียนราษฎร์, กิจกรรมนิสิต, ทุนการศึกษา, การให้คำปรึกษาแก่นิสิต, ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (DSS), จัดหางาน, ห้องสมุดอาชีพ, วินัยนิสิต, กยศ./กรอ.
affairs.buu
105251845

งานวิเทศสัมพันธ์

 • responsibilities:- Coordinating and providing expert support to the formal international realtions ofBurapha University in which enhancing the internationalisation of the University
  – Cooperating the establishment, development and review of Burapha University’s formal bilateral and multilateral relations with international institutes
  – Cooperating and managing of incoming international visits and delegations
  – Proceeding visa and work permit for foreign lecturers, staff and incoming foreign students
  – Providing a guideline of application and suggestion for studying at overseas universities through scholarships
  – Planning and cooperating academic activities under academic collaboration agreements among partnerships
foreign.buu
105251845

สำนักคอมพิวเตอร์

 • การบริการ Account และรหัสผ่าน
 • Microsoft Office 365
 • การบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
 • การบริการระบบเครือข่าย
 • การบริการ Wi-Fi
 • การบริการ IT Clinic
 • การบริการ VPN
 • การบริการเว็บไซต์หน่วยงาน
 • การบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร
 • การบริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์
 • การบริการระบบการเรียนการสอน/การประชุมทางไกล
ict.buu