105251845
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ห้อง IF-211 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (ตึก IF)
โทรศัพท์ (038)-10-3061
105251845
สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
ห้อง IF-210 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (ตึก IF)
โทรศัพท์  (038) 10-3096
garland_logo_0
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 8 ห้อง 8R07 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (ตึก IF)
 โทรศัพท์ –