105251845
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารสิริธร (ตึก SD)
โทรศัพท์ (038)-10-3061
105251845
สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
ห้อง 415 ชั้น 4 อาคารสิริธร (ตึก SD)
โทรศัพท์  (038) 10-3096
garland_logo_0
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
 โทรศัพท์ (038) 2700 ต่อ 404