Untitled-1

การรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

  1. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ
    • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
    • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
  2. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
    • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนกระตือรือร้น
    • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)