ชื่ออาคาร ชื่อย่ออาคาร หน่วยงาน
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ IF คณะวิทยาการสารสนเทศ
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ IF สำนักงานคณบดี ชั้น 2 ห้อง 211
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ IF สำนักงานการจัดการศึกษา ชั้น 2 ห้อง 210
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ IF ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และชั้น 4
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ IF ห้องเรียนบรรยาย ชั้น 5,6,7
อาคารเกษม จาติกวนิช M ห้อง M – IT ชั้น 5 ห้องเรียนบรรยาย
อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี UAD หอประชุมธำรงบัวศรีห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนรวม
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ COMP ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการด้านบริการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 Q S 1 ห้องเรียน ห้องบรรยายรวม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K A อาคาร เรียนรวม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K B ห้อง K B 201 K B 202 / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K C อาคาร เรียนรวม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานกิจกรรมนิสิต
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานบริการและสวัสดิการ
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต