ชื่ออาคาร ชื่อย่ออาคาร หน่วยงาน
อาคารสิริธร SD คณะวิทยาการสารสนเทศ
อาคารสิริธร SD สำนักงานคณบดี ชั้น 5 ห้อง 504
อาคารสิริธร SD สำนักงานการจัดการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 415
อาคารสิริธร SD ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารสิริธร SD ห้องเรียนบรรยาย
อาคารเกษม จาติกวนิช M ห้อง M – IT ชั้น 5 ห้องเรียนบรรยาย
อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี UAD หอประชุมธำรงบัวศรีห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนรวม
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ COMP ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการด้านบริการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 Q S 1 ห้องเรียน ห้องบรรยายรวม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K A อาคาร เรียนรวม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K B ห้อง K B 201 K B 202 / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี K C อาคาร เรียนรวม
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานกิจกรรมนิสิต
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานบริการและสวัสดิการ
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต