อาจารย์ ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

Dr. Ungsumalee Suttapakti

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • Email :  ungsumalee.su@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911F
 • โทรศัพท์ :
 • ประวัติการศึกษา :

>>ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

>> วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • สาขาที่สนใจ :  

>>Image Processing

>>Image Decomposition

>> Machine Learning

>> Pattern Recognition
>> Signal Processing

>>Data Mining

 • ผลงาน :
 • Suttapakti, U., Pasupa, K., & Woraratpanya, K. (2017). Empirical Monocomponent Image Decomposition. IEEE Access, 6, 38706–38735. DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2783399
 • Titijaroonroj, T., Kaewaramsri, Y., Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Kuroki, Y. (2016). Texture analysis assessment for images. Proceeding of 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 1–6). Yogyakarta: Indonesia.
 • Woraratpanya, K., Suttapakti, U., Boonchukusol, P., Pasupa, K., Titijaroonroj, T., Hokking, R., Kuroki, Y., & Kato, Y. (2014). Text-Background Decomposition for Thai Text Localization and Recognition in Natural Scenes. Proceeding of the 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 138–143). Yogyakarta: Indonesia.
 • Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Pasupa, K. (2013). Font Descriptor Construction for Printed Thai Character Recognition. Proceedings of the IAPR International Conference on Machine Vision Applications (pp. 45–48). Kyoto: Japan.
 • Suttapakti, U., & Woraratpanya, K. (2010). Document Image Classification Using Texture Features. Proceedings of the 6th National Conference on Computing and Information Technology (pp. 647–652). Bangkok: Thailand.
 • Website :