เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศindexในการจัดพิมพ์รายงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบูรพา (รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน VPN) ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดเตรียมเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับบริการนิสิตของคณะฯ โดยจัดไว้บริเวณหน้าห้อง SD-412 ชั้น 4 อาคารสิรินธร  โดยนิสิตสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

  1. การทำสำเนาเอกสาร (copy)
  2. การสแกนเอกสารแล้วส่งไปยังอีเมล์มหาวิทยาลัย (รหัสนิสิต@go.buu.ac.th)
  3. การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต (SD-417)

หลักเกณฑ์การให้จำนวนโควต้าเครื่องพิมพ์สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

คะแนนชั่วโมงกิจกรรม

windows-10-logo-2

Window OS

Finder

Mac OS