ปีงบประมาณ จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) รวมเงินสนับสนุน จำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์
และนักวิจัย
ภายใน ภายนอก
2558 4,058,700   –    4,058,700 23  176,465
2557 5,479,000   600,000   6,079,000  23  264,304
2556  950,000   1,477,600   2,427,600 22.5   107,893
รวม 10,487,700   2,077,600   12,565,300     

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 11 ผลงาน
จำนวนเงินรวม 4,058,700 บาท

 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์/นักวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนภายใน จำนวนเงินสนับสนุนภายนอก จำนวนเงินรวม
1. การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 316,000  316,000
2. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มติน ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 691,000  691,000
3. การแยกและการวิเคราะห์ความผิดปกติของโพรงสมองจากภาพ MRI ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 676,500  676,500
4. การกรองร่วมแบบเซสชั่นที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบแนะนำเพลงออนไลน์ ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 100,000  100,000
5. ขั้นตอนวิธีสำหรับการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 473,000 473,000
6. ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูล ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 766,700 766,700
7. แบบจำลองการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข นางสาวณัฐพร ภักดี 81,000  81,000
8. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบติดตามรถบริการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 58,500  58,500
9. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 88510159 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 140,000  140,000
10. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 88510059 อาจารย์เบญจภรณ์
จันทรกองกุล
140,000 140,000
11. วิธีการออน์โทโลยีแบบปรับตัวได้ด้วยเทคนิค Empirical Modelling สำหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICU ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 616,000  616,000
รวม 4,058,700 4,058,700

 

 

 

 

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 ผลงาน
จำนวนเงินรวม 6,079,000 บาท

 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์/นักวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนภายใน จำนวนเงินสนับสนุนภายนอก จำนวนเงินรวม
1. การค้นหาช่วงเวลาที่น่าสนใจของการปรากฏและไม่ปรากฎขึ้นของรูปแบบ ผศ.ดร.โกเมศ  อัมพวัน 300,000 300,000 600,000
2. การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผศ.ดร.โกเมศ  อัมพวัน 369,000 369,000
3. การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสาร 750,000 750,000
4. การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร ผศ.ดร.ณัฐนนท์  ลีลาตระกูล 900,000 900,000
5. การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม 780,000 780,000
6. การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจสอบหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาล ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสาร 780,000 780,000
7. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย ระยะที่ 1 อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง 50,000 50,000
8. การวิจัยพัฒนาการเชื่อมประสานข้อมูลระหว่างระบบของมหาวิทยาลัยบูรพากับระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์พิเศษและระบบสารสนเทศข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน 400,000 400,000
9. ขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่มแบบยืดหยุ่นที่ใช้ความซับซ้อนด้านเวลาและพิ้นที่เกือบเชิงเส้นสำหรับข้อมูลสตรีมมิ่งที่มีแนวคิดดริฟท์ ผศ.ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน 300,000 300,000 600,000
10. วิธีการออนโทโลยีแบบปรับตัวได้ด้วยเทคนิค Empirical Modelling สำหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICU ผศ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ 850,000 850,000
รวม 5,479,000 600,000 6,079,000

 

 

 

 

 

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 11 ผลงาน

จำนวนเงินรวม 2,427,600 บาท

 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์/นักวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนภายใน จำนวนเงินสนับสนุนภายนอก จำนวนเงินรวม
1. การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวม ผศ.ดร.กฏษณะ ชินสาร 470,000 470,000
2. การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดที่แสดงความรู้สึกด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผสม อาจารย์ภูสิต กุลเกษม 351,600 351,600
3. วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ไม่สมดุลสูง อาจารย์เบญจภรณ์
จันทรกองกุล
336,000 336,000
4. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเรียนรู้จากความสัมพันธ์เชิงลบในขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจง ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ 160,000 320,000 480,000
5. การปรับปรุงวิธีการบล็อกเค้าน์ติ้งและคอรร์รีโลแกรมสำหรับการค้นคืนภาพด้วยเนื้อภาพ อาจารย์เหมรัศมิ์
วชิรหัตถพงศ์
120,000 120,000
6. การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจข้อสอบข้อเขียนแบบข้อความยาวโดยอัตโนมัติ อาจารย์ประจักษ์จิตเงินมะดัน 100,000 100,000
7. การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่ด้วยเทคนิคการแยกประเภท ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 130,000 130,000
8. การสร้างพจนานุกรมสำหรับการจำแนกคำประสมและการค้นหาคำ ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน 100,000 100,000
9. การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 100,000 100,000
10. ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการแบบลูกผสมสำหรับการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอิงการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ 100,000 100,000
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เฮช ไอ วี โดยใช้ขั้นตอนวิธีการทำเหมืองข้อมูล ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 140,000 140,000
รวม 950,000 1,477,600 2,427,600