แบบฟอร์มสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ส่วนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุง)

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [ปริญญาเอก รหัส 59 เป็นต้นไป]

 • Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
   
 • Dissert 002 แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
   
 • Dissert 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
   
 • Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
   
 • Dissert 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
   
 • Dissert 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
   
 • Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
   
 • Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
   
 • Dissert 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   
 • Dissert 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นดุษฎีนิพนธ์
   
 • Dissert 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 59 แผน ก เป็นต้นไป]

 • Thesis 001 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
   
 • Thesis 002 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
   
 • Thesis 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
   
 • Thesis 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิต
   
 • Thesis 005 แบบขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
   
 • Thesis 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
   
 • Thesis 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
   
 • Thesis 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
   
 • Thesis 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   
 • Thesis 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์
   
 • Thesis 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 59 แผน ข เป็นต้นไป]

 • BUU 001 แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
   
 • BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
   
 • BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์
   
 • BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
   
 • BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต
   
 • BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
   
 • BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต
   
 • BUU 008 แบบเสนอตรวจรูปแบบงานนิพนธ์
   
 • BUU 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   
 • BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์
   
 • แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 58 แผน ข]

 • BUU 001 แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
   
 • BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
   
 • BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์
   
 • BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
   
 • BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต
   
 • BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
   
 • BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต
   
 • BUU 008 แบบเสนอตรวจรูปแบบงานนิพนธ์
   
 • BUU 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   
 • BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์
   
 • แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 54-58 ยกเว้นนิสิตรหัส 58 แผน ข]

 • วก.01 แบบเสนอชื่อเรื่องและแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.02 บันทึกการสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.02/2 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.03 แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.03/2 แบบบันทึกการสอบปากเปล่าและแบบแจ้งผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.04 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
   
 • วก.05 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   
 • วก.12 แบบฟอร์มขอขยายเวลาเรียน
   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับมีนาคม 2556)
   
 • ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม โดยเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน)
   
 • ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย(หลังจากที่เดินทางกลับจากปฏิบัติงาน)
   
 • แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ
   
 • แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้
   
 • coming soon
   
 • coming soon
   
 • coming soon
   

************************************************************************************************************