แบบฟอร์มสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [ปริญญาเอก รหัส 59 เป็นต้นไป]

 • Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
 • Dissert 002 แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
 • Dissert 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
 • Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
 • Dissert 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
 • Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
 • Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
 • Dissert 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • Dissert 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นดุษฎีนิพนธ์
 • Dissert 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 59 แผน ก เป็นต้นไป]

 • Thesis 001 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
 • Thesis 002 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 • Thesis 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 • Thesis 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิต
 • Thesis 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
 • Thesis 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
 • Thesis 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น
 • Thesis 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • Thesis 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์
 • Thesis 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 58 แผน ข เป็นต้นไป]

 • BUU 001 แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
 • BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์
 • BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์
 • BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต
 • BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต
 • BUU 008 แบบเสนอตรวจรูปแบบงานนิพนธ์
 • BUU 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์
 • แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต [รหัส 54-58 ยกเว้นนิสิตรหัส 58 แผน ข]

 • วก.01 แบบเสนอชื่อเรื่องและแบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.02 บันทึกการสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.02/2 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.03 แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.03/2 แบบบันทึกการสอบปากเปล่าและแบบแจ้งผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.04 แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 • วก.05 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วก.12 แบบฟอร์มขอขยายเวลาเรียน
 • ใบอนุมัติดุษฎีนิพนธ์
 • ใบอนุมัติวิทยานิพนธ์
 • ใบอนุมัติงานนิพนธ์

 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

 • การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ภาคต้น 2559)
 • การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ภาคต้น 2559)
 • การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ภาคต้น 2559)
 • หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2560 (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ภาคต้น 2559)
 • หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560 (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ภาคต้น 2559)
 • แนวปฏิบัติในการทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
 • การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
 • การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
 • คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับมีนาคม 2556)

************************************************************************************************************