หน้าเว็บ สหกิจศึกษา

  • แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (MS-Word | PDF)
  • แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา (MS-Word | PDF)
  • ขั้นตอนการขอขึ้นสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา (MS-Word | PDF)

OralExamStep