โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาเพื่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

You are here: