การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่

http://ejournal.buu.ac.th/web2010 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกิจกรรม 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

***ให้นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา นำบัตรประจำตัวนิสิตพร้อมสำเนา ามารายงานตัวที่ สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์***

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์

รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา   ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ——————————-                    ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๙๘๑ – ๒๕๕๕  สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง QS๒ – ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคาร  ๖๐ …

“Fronted Engineering – The New Baseline for Front-end Developer” ภายใต้ โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม หัวข้อ Fronted Engineering – The New Baseline for Front-end Developer ภายใต้โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการร่วมสัมนาได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในลักษณะ Front-end Engineering ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวีระ เกษตรสิน Co-Founder & CTO บริษัท Code App Co., LTD. ซึ่งโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอทีมากขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตงานวิจัยได้ที่  http://www.pea.co.th/RTF/

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ” ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง MIT อาคารเกษม จาติกวานิช  โดยมี ผู้ช่่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  รัศมีขวัญ คณบดีคณะวิทยการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการท ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสได้รับรู้และให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านกิจกรรมและด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตในที่ปรึกษามากขึ้น และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม