พิธีรับมอบทุนการศึกษาของบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาของบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษาละ 40,000 บาทให้กับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่มีความตั้งใจทำงาน มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 805 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container   ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/8O8GqLh5CSS67kl92 ๑.หลักการและเหตุผล          Docker คือชื่อของ Engine ตัวหนึ่งที่มีแนวคิดในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสำหรับรัน Service เช่น Virtual Machine เราเรียก OS ที่ถูกจำลองขึ้นมาว่า Guest OS แต่ใน Docker เราจะเรียกว่า Container          ซึ่งเป้าหมายของ Docker คือการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันการใช้งาน Container เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลายๆ องค์กรเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Containers มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา…

คณะผู้แทนจาก MEAN CHEY UNIVERSITY มาเยี่ยมคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสมาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559   คณะผู้แทนจาก MEAN CHEY UNIVERSITY มาเยี่ยมคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสมาลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ MEAN CHEY UNIVERSITY

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร พิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ รวมทั้ง คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมทำบุญ พิธีในวันนี้นอกจากจะถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ยังได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ประพรหมน้ำมนต์ ห้องสำนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

คณบดี คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ ลานพลาซ่า หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวืทยาลัยบูรพา

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้นิสิต มีความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมตัว ในการไปสหกิจศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง MITทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาที่ไปสหกิจศึกษา ได้แสดงผลงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ และเข้าใจของการทำสหกิจศึกษา และยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมต่อการทำสหกิจศึกษาในชั้นปีถัดไป

โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6 “CODE YOUR DREAM”

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6 “CODE YOUR DREAM” เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

15215973_10208187551909303_1471891278_o