ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 082/2558 ลงวันที่ 14  ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่อัตรา 1158-2557 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้   ตำแหน่ง   อาจารย์   เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557                              ลำดับที่ 1  นางสาวอนุสรา        หิรัญวนากุล                              ลำดับที่ 2   นายกานต์             เจริญจิตร   ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1157-2557

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 002/2559 ลงวันที่ 15  มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่อัตรา 1157-2557 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้   ตำแหน่ง   อาจารย์   เลขที่ตำแหน่ง 1157-2557                              นางสาวปัทมา   เจริญพร   ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่…