ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 1 แจ้งน้องๆ ปี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสนใจยืนใบสมัครคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (เริ่มฝึกสหกิจศึกษา 9 มกราคม –  9 พฤษภาคม 2560 จำนวน 16 สัปดาห์) ตำแหน่งงานดังเอกสารแนบ โดยยืนเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครสหกิจศึกษา (IN-S002) 2. Resume 3. ใบแสดงผลการเรียน (สามารถปริ้นจากระบบ REG ได้) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. รูปถ่าย 6. การกรอกใบสมัคร นิสิตสามารถสมัครได้รอบละ 1 บริษัทเท่านั้น โดยคณะฯ จะเปิดรับสมัครจำนวน 3 รอบ เมื่อคณะฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาของบริษัทต่าง ๆ แล้ว นิสิตไม่มีสิทธิสมัครในรอบถัดไป สามารถยืนเอกสารการสมัครได้ที่ พี่กมลวรรณ แสงระวี (พี่นัด) ณ อาคารสิรินธร…