โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00-21.00 น. ณ ห้องสอนทางไกลชั้น 5 และลานอเนกประสงค์หน้าหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและเตรียมพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และพิธีมอบทุนแก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนของคณะฯ รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในกิจกรรมมีอบรมการเขียนเรซูเม่ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียน  MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งวิทยากรในอบรมให้ความรู้คือ อ.รวิทัต ภู่หลำ มาบรรยายด้านการวางและการเตรียมการในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

 

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://app.samartedtech.com/events/