โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับกรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ และผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางไปดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารข้อมูลบุคลากรการกีฬา ให้กับ กรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้น ควรให้นิสิตนำไปติดตั้งและอบรมผู้ใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตในส่วนของรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริงด้วย ท้ายสุดของโครงการมีพิธีมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดย ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีกรมฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 นิทรรศการ จากเครือข่ายเทา-งาม และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 หน่วยงาน