โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)โดยมีวิทยากรบรรยายคือ คุณวีระ เกษตรสิน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน 24 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน   4 คน นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา