ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/864
กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 415