ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ทุนละ 10,000 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1. อยู่ในชั้นปี 2 และปี 3 ในปีการศึกษา 2560

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ความประพฤติเรียบร้อย

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่

 

โดยกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง ชั้น 4 ห้อง 415